Recent posts

ชนิดPostผู้เขียนตอบLast updated
Pageขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด admin07 ปี 49 สัปดาห์ ago
Pageแบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด admin07 ปี 49 สัปดาห์ ago
Pageแบบคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด admin07 ปี 49 สัปดาห์ ago
Pageขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. 2543 admin07 ปี 51 สัปดาห์ ago
Chatสนทนา admin07 ปี 51 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าสหธรรมวนาราม admin08 ปี 1 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดสว่างมีชัย admin08 ปี 1 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดบางรักใหญ่ admin08 ปี 1 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่ทุ่งคา admin08 ปี 1 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดทองประดิษฐ์ admin08 ปี 1 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ admin08 ปี 1 วัน ago