วัดเขาวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 6
ต.เขาวง  อ.พระพุทธบาท  สระบุรี 18120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาพิลาศ

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และปฏิบัติกรรมฐานตามสาย พระเดชพระคุณ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) มีหลักเจริญภาวนา มหาสติปัฏฐานสูตร   รับผู้เข้าพัก ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก มีการจัดสถานที่เป็นสัดส่วน สวยงาม มีต้นไม้น้อยใหญ่ปลูกไว้เป็นที่ร่มรื่น

สถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้ (ลพบุรี) ไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา ทรงผ่านประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ ... และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้านารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็น ที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมและฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครอง แผ่นดินและ การสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น

ปัจจุบันนี้วัดเขาวง มี "พระครูภาวนาพิลาส (หลวงตาวัชรชัย)" เป็นเจ้าอาวาส  ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) แห่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  พัฒนาวัดขึ้นมาสู่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรแล้ว และยังเป็นแหล่งพันธุ์ไม้และสัตว์หาดูยาก คือโมกราชินี, จันผา, นกหัวจุก, กระรอกเผือก ฯลฯ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกวัฒนธรรมศาสนาของชาติไทยสืบไป

 

การอบรม

 
 

กิจวัตรประจำวัน ทั้งภิกษุสามเณร ฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรม ทั้งที่อยู่ประจำ และที่มาพักชั่วครั้งคราว  หรือเป็นกลุ่มนักปฏิบัติที่สำนักอนุญาตให้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ต้องร่วมกันปฏิบัติตัวตามประเพณีกิจวัตร ดังนี้

  • เมื่อมาพักปฏิบัติธรรม ต้องรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ให้ครบถ้วน และรักษากรรมบถ 10* รวมเข้าไปด้วย
  • ต้องร่วมกันปฏิบัติตัวตามประเพณีกิจวัตร

03.30 น.    ระฆังเตือน ตื่นขึ้นเตรียมตัวพร้อม
04.00 น.    สมาทานพระกรรมฐานในถ้ำนารายณ์ เจริญภาวนา, เดินจงกรม
05.00 น.    ทำวัตรเช้า พระภิกษุออกบิณฑบาต / ฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร หรือกวาดใบไม้ตามสะดวกใจ
07.30 น.    ฉันอาหารเช้า (พระในสำนักฉันมื้อเดียว ภาชนะเดียว) ฆราวาสรับประทานอาหารหลังพระภิกษุสามเณรฉันเสร็จแล้ว
                   - ทำธุระส่วนตัว
                   - กวาดใบไม้
                   - บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย
11.00 น.    รับประทานอาหาร
12.30 น.    อบรมวิปัสสนาญาณ และมโนมยิทธิ
                   - พักตามอัธยาศัย
13.30 น.    เปิดเสียงตามสาย เจริญพระพุทธมนต์และคำเทศน์สอน
                   - บำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทานตามต้องการ
                   - พักตามอัธยาศัย กวาดใบไม้ตามศรัทธา
15.00 น.    เลือกกิจกรรมตามชอบในใบลงทะเบียนเข้าพัก (เดินจงกรม หรือ โยคะ)
16.00 น.    ฟังคำสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย
17.30 น.    ระฆังเตือน เตรียมตัวพร้อม
18.00 น.    ทำวัตรเย็นในถ้ำนารายณ์ สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา, เดินจงกรม
20.00 น.    พระอาจารย์ตอบปัญหา สนทนาธรรม
21.00 น.    พักตามอัธยาศัย ในระเบียบของสำนัก

ให้ร่วมเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติ อย่าอยู่ในห้องพักขณะเวลามีกิจวัตร

การใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม

  • ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียนเข้าพัก ด้วยทุกครั้ง
  • การเข้าพัก ปฏิบัติธรรมอยู่ได้คราวละ ไม่เกิน 7 วัน

มารยาท จารีตประเพณี

  • เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัดหรือกลับบ้าน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานกลาง ให้ทราบก่อนทุกครั้ง (เพื่อตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ)
  • ห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์  ห้ามทำการประทับทรง หรือทำการคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าด้วยอาการใดๆ เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น
  • ห้ามทำการรักษาหรือขอรับการรักษาโรค ไล่คุณไสย หรือพิธีกรรมใดๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิสดาร ไม่ว่าอย่างใดๆ ทั้งสิ้น
  • ครู อาจารย์ผู้แนะนำพระกรรมฐานของสถานที่นี้ ต้องได้รับการรับรองแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส และคณะกรรมการสงฆ์ของวัด  ต้องสอนและปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนา คือ พากันละความชั่ว ชวนกันทำความดี และทำจิตใจให้มีอารมณ์ผ่องใสเบิกบาน มีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น

ภายในวัดมีร้านค้าของทางวัดจำหน่ายของใช้ของจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 62/1 ม.5   ตำบล: เขาวง   อำเภอ: พระพุทธบาท   จังหวัด: สระบุรี   รหัสไปรษณีย์: 18120
โทร.: 03-623-6500-5
เว็บไซต์: http://www.watkhaowong.com/
อีเมล: info@watkhaowong.com
เฟซบุค: วัดเขาวง
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

จากถนนสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ตรงขึ้นไปถึงทางแยกไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  เลี้ยวซ้ายไปทางลพบุรีประมาณ 4 กิโลเมตร ก็ถึงวัด

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0275]