วัดสวรรคาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 1
ต.เมืองสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  สุโขทัย 64110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน) จอว.

ss

วัดสวรรคาราม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ ด้านหน้าติดลำน้ำยม มีถนนประชาราษฎร์ผ่านหน้าวัด  เหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า
“วัดกลาง” เพราะวัดตั้งอยู่ระหว่างกลาง 2 ตำบล คือด้านเหนือเป็นตำบลวังพิณพาทย์ และด้านใต้เป็นตำบลวังไม้ขอน ซึ่งตั้งเป็นเมืองสวรรคโลก หลังจากที่ได้
ย้ายมาจากบ้านท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย มาตั้งที่หมู่บ้านวังไม้ขอน

ภายในบริเวณวัดและสำนักปฏิบัติธรรมฯ ล้อมรอบด้วยบ้านและโรงเรียน สะอาดร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมายภายในวัด และยังสงบร่มเย็น
เหมาะแก่การ ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก จุดเด่นของวัดคือ ตึกเจ้าคุณสวรรค์ ฯ ซึ่งเป็นตึกที่สร้างเป็นแบบทรงยุโรป ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

ด้านสุขอนามัย ทางวัดได้มีการส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างมาก ส่วนด้านการปฏิบัติธรรมทางวัดได้จัดมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำวัตรปฏิบัติธรรมตอนเย็น,
เข้าวัดวันอาทิตย์, บวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ, บวชเณรสามัคคีเฉลิมพระเกียติ เป็นต้น และอีกอย่างคือ ทางวัดได้มีโครงการพระเยี่ยมโยม คือได้นำของที่นำ
มาจากการรับสังฆทานต่าง ๆ ของพระภิกษุสามเณรภายในวัด ร่วมทั้งข้าราชกาลที่ร่วมโครงการได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมด้วย นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ตกทุกข์
ได้ยากหรือลำบาก, ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และไม่มีคนคอยดูแล ทางวัดได้มีการจัดขึ้นเดือนละครั้ง และมีการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งให้ธรรมะแก่โยมผู้นั้นด้วย

พระวิปัสสนาจารย์์

     
พระครูใบฎีกาสุรสิทธิ์ สุขวฑฺฒโน      พระสันติ สนฺติธมฺโม

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระชัยวัฒน ชยวฑฺฒโน

 

การอบรม

การปฏิบัติธรรมทำวัตรตอนเย็น : ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั้นต้องมาร่วมกันในตอนเย็นไม่เกิน 17.00 น. เพื่อจะได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรตอนเย็น โดยเริ่มสวดมนต์เวลา 17.30 น.
นั้นเริ่มตั้งแต่สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ ตามด้วยมนต์อื่นๆ และสุดท้ายเป็นบทพิจารณาสังขาร จากนั้นก็สมาทานพระกัมมัฏฐาน โดยการให้ผู้เข้าร่วมทำวัตรเย็น
ตั้งจิตให้มั่น แล้วเริ่มขยับอิริยาบถในการลุกขึ้นยื่น เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มเดินจงกรม โดยเริ่มเดินจากเท้าข้างขวาก่อน และตามด้วยเท้าข้างซ้าย ตามลำดับต่อไป
ระยะหนึ่ง เมื่อพอสมควรแก่การเดินแล้วให้ผู้เข้าร่วมทำวัตรเย็นเดินมายังที่นั่งของตนเอง และนั่งอย่างมีสติ โดยการนั่งนั้นให้นั่งในท่าเท้าขวาทับเท้าซ้าย และมือขวาทับ
มือซ้าย ตัวตั้งตรง หน้าตั้งตรง ให้กำหนดลมหายใจเข้าออก ว่า พุทโธ และให้กำหนดดูอิริยาบถต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ขาดสติ จนถึงเวลา
20.00 น. ทำการกรวดน้ำแผ่เมตตาสือต่อไป

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 6 ถ.ประชาราษฎร์   ตำบล: เมืองสวรรคโลก   อำเภอ: สวรรคโลก   จังหวัด: สุโขทัย   รหัสไปรษณีย์: 64110
โทร.: 05-564-1336, 05-564-2385
เว็บไซต์: ........
อีเมล: sawankharam_temple@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

วัดสวรรคาราม และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลเมือง
สวรรคโลก ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย
38 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร ถึงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งวัด
สวรรคารามจะอยู่ตรงกันข้ามกับพิพิธภัณฑ์ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย
จะอยู่ถัดจากพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายกได้เป็นจุดมุ่งหมายที่ เจ้าคุณสวรรค์
วรนายกท่านได้ให้ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาของเก่ามีค่าไว้ โดยมอบพื้นที่ให้แก่พิพิธภัณฑ์
จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชั้นบน จัดแสดงประติมากรรมสมัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็น
สมบัติที่มาจากวัดสวรรควรนายก และพระสวรรควรนายก และบางส่วนย้ายมาจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่
ก่อนยุคสุโขทัย จนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนบริเวณ ชั้นล่าง จัดแสดงเครื่อง
ถ้วยสังคโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ขุดพบมากที่แหล่งโบราณคดีเครื่อง
ถ้วยสังคโลกบ้านเกาะน้อย และบ้านป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย รวมทั้งแสดงเครื่องถ้วย
ชามสมบัติใต้ทะเลที่งมได้มาจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย พิพิธภัณฑ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน
เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย
10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม
ติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0492]