วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 1
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครศรีธรรมราช 80000
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) จล. รจภ. 16-17-18 (ธรรมยุต)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

สำนักปฏิบัติธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 1 ของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี 2554   มีอาคารปฏิบัติธรรม 2 หลัง  คือ อาคารปฏิบัติธรรม 3 ชั้น สามารถบรรจุผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 200 คน แบ่งชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 เป็นสถานที่พัก และชั้นที่ 1 เป็นห้องอาหาร  ส่วนอาคาร 100 ปี เป็นอาคาร 2 ชั้น บรรจุคนได้ประมาณ 300 คน ชั้นบนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ชั้นล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์

 


 

เจ้าสำนัก

พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป ศรีสงคราม) อายุ 65 พรรษา 43
น.ธ.เอก, ป.ธ.5, ศน.บ., M.A.
จล. รจภ. 16-17-18 (ธรรมยุต)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
โทร. 089-647-0161
 

พระวิปัสสนาจารย์

 1. พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม - ยศขุน) ผจล., จต.ในเมือง (ธรรมยุต)
  น.ธ.เอก, ป.ธ.5, ร.บ., ศน.ม., ศน.ด.
  โทร.086-644-4934
 2. พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล วิมโล - สุดชี) ผจล.
  น.ธ.เอก, ศน.บ., ศศ.ม., ศศ.ด.
  โทร.083-398-1966

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

 • พระครูสิริธรรมาภิรัต

 

การอบรม

 

 

การสอนของสำนักปฏิบัติธรรมยึดปฏิบัติตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตร คือ การพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม โดยเน้นปฏิบัติตามหลักของอานาปานสติ คือการฝึกจิตด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออก อันเป็นวิธีฝึกจิตอย่างหนึ่งในจำนวนหลักของการฝึกสมาธิ 40 วิธี  ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  วิธีการสอนก็มีการสวดมนต์ไหวพระสวดมนต์ (แปลตามแบบของสวนโมกข์)  บรรยายธรรม   นำฝึกปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรม

กิจกรรมต่างๆ ของสำนัก

 1. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น 7 วัน ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
 2. โครงการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาหบูชา วันเข้าพรรษาเป็นต้น   โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ เวลา 3 วัน  2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน แล้วแต่โอกาส
 3. โครงการปฏิบัติธรรมทุกคืนวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00  น.
 4. กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมในวันพระ
 5. ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ แสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น.  ทุกวัน
 6. โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม และ เข้าค่ายพุทธบุตร หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หรือแล้วแต่โอกาส
   

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 435 ถ.ราชดำเนิน   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์: 80000
โทร.: 07-534-3411, 086-644-4934 โทรสาร 07-531-0293
เว็บไซต์: http://phraborommathat.com
อีเมล: phraborommathat@gmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0191]