วัดพระพุทธบาทเขากระโดง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 3
ต.เสม็ด  อ.เมือง  บุรีรัมย์ 31000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสัจจานุรักษ์

วัดพระพุทธบาทเขากระโดงตั้งอยู่เชิงเขากระโดง ซึ่งเป็นวนอุทยานเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ 57 ไร่
อาณาเขตทิศเหนือ จรดทางขึ้นเขากระโดง ทิศใต้ จรดที่ดิน นางทองพูน แก้วอรสาน  ทิศตะวันออก จรดเขตวนอุทยานเขากระโดง ทิศตะวันตกจรดทางหลวงสาย 219 บุรีรัมย์-ประโคนชัย  ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างหลัก ก.ม.ที่ 6-7
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2498  โดย เจ้าอธิการบุญมา ปญฺญาปโชโต อาจารย์สอนวิปัสสนากัมมัฎฐาน ในที่ดิน 5 ไร่ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือ  จ่าสิบเอกคำ  ศิลากุล  (แก้วอรสาน)  และนายพูน  มณีวรรณ เมื่อก่อนนั้นเขตสังฆาวาส รวมทั้งภูเขาด้วย บนยอดเขามีศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่ง สำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปปฏิบัติธรรมปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระสุภัทรบพิตร

เจ้าอธิการบุญมา ได้ชักชวนประชาชนพระภิกษุสามเณรร่วมกันพัฒนาบนยอดเขาและทางขึ้นเขา โดยได้สร้างพระประจำวันต่างๆ 9  ปางไว้รอบๆ  บริเวณแนวรอบสระปากปล่องภูเขาไฟและแนวถนนโดยฝีมือของท่านเอง กำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งจากวัดกลางบุรีรัมย์   โดยการนำของพระมหาวิชัย  ฐิตาจาโร   (พระราชปริยัตยาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์องค์ปัจจุบัน)  และพระมหาไพโรจน์ เภสัชชา สาธารณูปการจังหวัดในสมัยนั้น เนื่องจากสมัยนั้นจังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่มีสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ทางคณะสงฆ์เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกันพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำจังหวัด

ในปี พ.ศ.2520  เจ้าอธิการบุญมา ได้ชักชวนประชาชนทั้งจังหวัดร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  2500 กอง เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสร้างกุฎีวิปัสสนากัมมัฏฐานและท่านได้จาริกไปตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆ โดยเฉพาะอำเภอประโคนชัยและอำเภอนางรองเพื่อชักชวนประชาชนทอดผ้าป่า 2500 กอง ได้ปัจจัยในการทอดผ้าป่ามาสร้างกุฎีกัมมัฏฐานได้  3  หลัง กาลเวลาผ่านไปประกอบกับเจ้าอธิการบุญมาได้อาพาธและมรณภาพในที่สุดเมื่อ  พ.ศ. 2520  (ข้อมูลจาก อ.บุญเลี้ยง ขจีฟ้า)

ต่อมา วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อปี  พ.ศ.  2521  พระครูสัจจานุรักษ์  (หลวงพ่อเที่ยง)  ได้สร้างอุโบสถต่อจากเจ้าอธิการบุญมา  จนแล้วเสร็จและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมายาว 29 เมตร  พร้อมกับได้สร้างและพัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ภายในบริเวณวัด ทำให้วัดได้เจริญขึ้นมาตามลำดับโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัดด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

 

การอบรม

มีการจััดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฐฐานทุกเดือน และวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมทั้งมีการจัดบวชชีพราหมณ์ ในเดือนเมษายน โดยมีระเีบียบปฏิบัติดังนี้

 1. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักพองยุบ
 2. ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อย่างเคร่งครัด
 3. ต้องมีความอดทนและตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ และมีระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติ
 4. ผู้ปฏิบัติต้องสำรวมกาย วาจา ใจ และรักษาศีลอย่างเคร่งครัด
 5. ผู้ปฏิบัติต้องมาพักอยู่ประจำที่วัดตลอดระยะเวลาอบรมเท่านั้น
 6. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาและความเอื้อเฟื้อ ไม่รบกวนผู้อื่น
 7. ห้ามสูบบุรีห้ามเล่นการพนัน ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 8. ห้ามออกนอกบริเวณวัดและนอกเขตปฏิบัติธรรมตลอดการอบรม
 9. ห้ามใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง ตลอดการอบรม
 10. ห้ามทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น งดพูด งดคุยสนทนากัน ห้ามใช้โทรศัพท์ตลอดการอบรม
 11. ห้ามอ่านหนังสือทุกชนิด หรือหนังสือพิมพ์ ห้ามฟังวิทยุอันจะนำมาซึ่งความฟุ้งซ่าน
 12. ห้ามนำอาหารหรือของคบเคี้ยวมารับประทานในห้องพัก ยกเว้นน้ำดื่ม
 13. ห้ามคลุกคลีหรือสมาคมกับบุคคลภายนอกในระหว่างการปฏิบัติธรรม
 14. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักโดยเด็ดขาด
 15. ไม่ปฏิบัติตามหรือล่วงละเมิดกติกาที่วางไว้ ทางวัดมีสิทธิ์ให้ออกจากการอบรมก่อนกำหนด  และตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป

สิ่งของที่ต้องเตรียมมา/และไม่ต้องนำมา

 1. เครื่องอัฏฐบริขาร และเครื่องใช้สอยที่จำเป็น สำหรับพระภิกษุสามเณร
 2. เสื้อผ้าชุดสีขาวเท่านั้น โปรดเตรียมให้พอใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยไม่ต้องซัก สำหรับฆราวาส
 3. เสื้อผ้าไม่บางหรือรัดรูปเกินไป ห้ามใส่กางเกงขาสั้น ควรใส่ชุดให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ
 4. สุภาพสตรีนุ่งกางเกงสวมผ้าถุงหรือกระโปรงตามอัธยาศัย
 5. โปรดเตรียมของใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค
 6. ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว
 7. ห้ามนำเครื่องเป่าผมมาใช้ในห้องพัก
 8. ห้ามนำเครื่องประดับหรือของมีค่ามาสวมใส่ตลอดการปฏิบัติธรรม
 9. ห้ามนำหนังสือสวดมนต์หรือตำราใดๆ ตลอดการปฏิบัติธรรม
 10. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ระหว่างอบรม ถ้านำมาต้องปิดเครื่อง

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 1 ม.13 บ้านน้ำซับ   ตำบล: เสม็ด   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางโดยรถยนต์ มี 3 เส้นทาง

 1. เส้นทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บุรีรัมย์-ประโคนชัย) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานฯ
 2. เส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา-สุรินทร์) ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดฯ
 3. เส้นทางจากจังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ระยะทาง 50 กิโลเมตร พบสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปอำเภอประโคนชัยประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดฯ
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0173]