วัดประยุรวงศาวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 3
ต.วัดกัลยาณ์  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) จล., จภ.2

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.9, Ph.D. จล., จภ.2 อธิการบดี มจร.
 
พระวิปัสสนาจารย์

  • พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ป.ธ.8
  • พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร)  ป.ธ.9 จภ.11
  • พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ป.ธ.3, พธ.ม.

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วัดกัลยาณ์   อำเภอ: ธนบุรี   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10600
โทร.: 02-472-1008, 02-465-5592, 081-371-4650 โทรสาร 02-466-9498
เว็บไซต์: http://watprayoon.com/
อีเมล: arthit.son@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0206]