ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม


ต.ศาลายา  อ.สามพราน  นครปฐม 73170

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ


 

ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและสนองพระคุณหลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ วาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ในปีพุทธศักราช 2549 เพื่อสืบสานปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ ดังนี้

  1. การเข้าถึงหัวใจของศาสนา
  2. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
  3. การออกเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

 

การอบรม

1 วัน เพื่อความสุขสงบเย็นแห่งชีวิต
ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม เปิดรับบุคคลผู้มีความสนใจเข้า “อบรมการเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตตามแนวทางแห่งธรรมใน 1 วัน” โดยมีระยะเวลาศึกษาและปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ได้ ภายใน 1 วัน โดยวิทยากรพระภิกษุและคฤหัสถ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.

เรียนรู้ชีวิตตามธรรม
โดยเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งละไม่เกิน 15 ท่าน ซึ่งมีการอบรมในทุกวันพุธแรกของเดือน (ยกเว้นผู้ที่สมัครเป็นหมู่คณะ หรือเมื่อมีเวลาใดที่ผู้สมัครเต็มจำนวน) ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม อาจพิจารณาเพิ่มการอบรมตามความเหมาะสม

“โครงการเรียนรู้ชีวิตตามธรรม” ได้รับการสนับสนุนจาก ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ท่านที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ชีวิตตามธรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจแจ้งความจำนงล่วงหน้าและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สวนมุทิตาธรรมาราม หรือธรรมสภา

หลักการเรียนรู้ตามธรรม
เพื่อความปราศจากทุกข์ เพื่อความสันโดษพอเพียง
เพื่อคลายความต้องการ เพื่อความสงัดจากหมู่ชน
เพื่อความไม่สะสมกองกิเลส เพื่อความเพียร
เพื่อความอยากอันน้อย เพื่อความเป็นอยู่อย่างง่าย

เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งละไม่เกิน 15 ท่าน ซึ่งมีการอบรมในทุกวันพุธแรกของเดือน (ยกเว้นผู้ที่สมัครเป็นหมู่คณะ หรือเมื่อมีเวลาใดที่ผู้สมัครเต็มจำนวน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ท่านสามารถเข้าร่วม “โครงการพบพระ พบธรรม” ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น. ที่หน้าศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ถนนบรมราชชนนี โดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

 

แนวทางการเรียนรู้

  1. เข้าอบรมเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  2. มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอิริยาบทยืน เดิน นั่ง นอน
  3. ปิดเครื่องมือสื่อสารขณะรับการอบรม และงดติดต่อกับบุคคลภายนอก
  4. งดการพูดคุย และก่อให้เกิดเสียง หรือก่อให้เกิดการรบกวน

ตารางเวลาการเรียนรู้

ช่วงเช้า
08.00 น. สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล-สมาธิภาวนา
08.30 น. ร่วมฟังธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องชีวิต
09.30 น. เจริญภาวนา พิจารณาตนในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนปัจจุบัน
10.30 น. สอบถามแนวทางการดำเนินชีวิต ข้อสงสัย อุปสรรคของการเรียนรู้ธรรมะ
11.30 น. รับประทานอาหารธรรมชาติ
12.00 น. พักผ่อนอย่างมีสติ พร้อมฟังธรรมะจากการบันทึกเสียงของท่านพุทธทาสภิกขุ และพระอาจารย์อื่นๆ

ช่วงบ่าย
13.00 น. รับฟังการแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมสอบถามข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม
13.30 น. นั่งสมาธิ เดินจงกรมอย่างมีสติ
14.30 น. ดื่มน้ำปานะ สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม  และเปลี่ยนทัศนคติแนวการดำเนินชีวิตแก่กันและกัน
15.30 น. สอบถามปัญหากับพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้ให้การอบรมเกี่ยวกับชีวิตการงาน การครองชีวิต และการปฏิบัติธรรม
16.30 น. ปัจฉิมโอวาทจากพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้อบรม สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา
17.00 น. จบการอบรมใน 1 วัน

 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ถ.พุทธมณฑลสาย ก ติดกับพุทธมณฑล   ตำบล: ศาลายา   อำเภอ: สามพราน   จังหวัด: นครปฐม   รหัสไปรษณีย์: 73170
โทร.: 02-441-1604, 02-441-1917, 086-003-5478 โทรสาร 02-441-1464
เว็บไซต์: ........
อีเมล: mutitathammaram@yahoo.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1117]