ธรรมสถานว่องวานิช


ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก คุณอนุรุธ ว่องวานิช

มูลนิธิว่องวานิช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2517 โดยกลุ่มตระกูลว่องวานิช ซึ่งมี นางเพิ่มพูน ว่องวานิช เป็นประธานกรรมการชุดแรก คณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง มูลนิธิฯ มีความคิดเห็นตรงกันว่า ตระกูลว่องวานิช ได้ผลิตสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย ตรางู ทำให้ได้ผลประโยชน์และกำไรจากการจำหน่ายสินค้ามาสู่ตระกูล จึง สมควรอย่างยิ่งที่ตระกูลว่องวานิช จะต้องตอบแทนด้วยการคืนกำไรกลับไปยังสังคมและประเทศชาติ วิธีการที่ดีที่สุด คือจัดตั้งมูลนิธิขึ้นให้เป็นองค์การกลางที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแทนตระกูลว่องวานิช

ด้วยเหตุนี้มูลนิธิว่องวานิชจึงได้กำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 โดย ดร.บุญยง ว่องวานิช ประธานบริษัท ห้างขายยาอังกฤษ(ตรางู) จำกัด เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ร่วมก่อตั้ง ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหลายสมัย ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรม และเนื่องจากใน ปี 2526 ท่านได้สูญเสียภรรยาไปด้วยโรคร้าย ทั้งที่ได้พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะช่วยชีวิต ด้วยความทุกข์ทั้งจิตใจและ ร่างกาย ทำให้ท่านได้พบว่า "ธรรมะ" เท่านั้น ที่จะสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์เหล่านี้ได้ จึงได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติวิ ปัสสนากรรมฐาน ในหลักสูตร "การพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข" โดยคุณแม่สิริ กรินชัย (คุณแม่ ดร. สิริ) เป็น วิทยากรให้การอบรมในปี 2527 ที่วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี โดยยุวพุทธิกสมาคมฯ เป็นผู้จัด

หลังจากการอบรมครั้งนั้น ท่านได้เปิดบ้านพักให้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แต่เนื่องจากมีญาติ มิตร และ เพื่อน ๆ สนใจขอเข้ารับการอบรมมากขึ้นทุกปี บ้านพักไม่สามารถรองรับได้หมด ในปี 2529 ท่านจึงได้ปรับปรุง "พิพิธภัณฑ์" เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยครอบครัว"ว่องวานิช" เป็นเจ้าภาพจัดอบรม "ธรรมสถานว่องวานิช" จึงเกิดขึ้นและได้มีโอกาสต้อนรับผู้ที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรม ที่เป็นบุคคลทั่วไป ญาติมิตร ลูกค้า พนักงานบริษัท รวมถึงบริษัท ต่างๆหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรมาเข้าฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

ธรรมสถานว่องวานิช ได้รับการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการ รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานในการเผยแผ่ธรรมะให้แพร่หลาย คุณอนุรุธ ว่องวานิช บุตรลูกชายคนโต ได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิว่องวานิชจึงเข้ามาบริหารจัดการ ปัจจุบันมีการปฏิบัติธรรมเฉลี่ยเดือนละ 3 ครั้ง      

ที่ตั้งสำนักงานของมูลนิธิว่องวานิช
272 หมู่ที่ 1 ซอยพัฒนาสุข ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเมื่อปี พ.ศ. 2522 ดร.บุญยง ได้มาสร้างโรงงานที่นี่ จึงถือโอกาสนี้ชักชวนคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีนางเพิ่มพูน ว่องวานิช เป็นประธานจัดซื้อที่ดินมอบให้มูลนิธิว่องวานิช

 

การอบรม

การอบรมหลักสูตร “พัฒนาจิต” สำหรับพนักงานและประชาชนทั่วไป อายุ 15-45 ปี

จุดประสงค์การจัดอบรม:  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสติ สมาธิ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน  และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม ความกตัญญูกตเวที

ระยะเวลา: 2 คืน 3 วัน และ 3 คืน 4 วัน 

การปฏิบัติธรรม: การสวดมนต์ ไหว้พระ เดินจงกรม อิริยาบถกับสติ การสมาทานศีล  การบริหารกายด้วยสติ ธรรมะรับอรุณ การชมวีซีดีการบรรยายเรื่อง “ภพภูมิ” โดย คุณวรากร ไรวา ฟังบรรยายเรื่อง “พระในบ้าน” โดย พ.อ.พิเศษ ทองคำ ศรีโยธิน

ระเบียบปฏิบัติ

 • สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดระยะเวลาการอบรมไม่มาทีหลัง กลับก่อน
 • ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่กําหนด
 • ตรงต่อเวลา
 • ติดป้ายชื่อที่อกด้านซ้ายตลอดเวลา เมื่อออกจากห้องพัก
 • รักษาความสะอาด ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 • มีความเกรงใจผู้ข้างเคียง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 • รับประทานอาหารแต่พอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานด้วยอาการที่สํารวม

ข้องดเว้นของผู้ปฏิบัติ

 • งดเครื่องมือสื่อสาร, เครื่องใช้ และเครื่องเล่นไฟฟ้าทุกชนิด
 • ไม่พูดไม่คุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร ไม่ติดต่อกับผู้ใดตลอดการเข้ารับการอบรม
 • งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ไม่นํางานไปทําระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่อ่าน ไม่เขียนหนังสือ ไม่ฟัง วิทยุ เทป
 • ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กําหนด และไม่นําบุคคลอื่น เข้าไปในที่พัก
 • ไม่ซักเสื้อผ้าในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติ

การทําความเพียรของผู้ปฏิบัติ

 • ตั้งใจปฏิบัติตามแนะนําของวิทยากรอย่างเคร่งครัด
 • ทําความเพียรให้มากและต่อเนื่อง
 • สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา
 • กําหนดอิริยาบถทุกอิริยาบถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การเตรียมของใช้

 • เสื้อผ้าเตรียมมาให้พอดีเท่ากับจำนวนวันที่มาปฏิบัติธรรม ไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่นๆ
 • ยาประจําตัวที่จําเป็น (เฉพาะโรค)

ที่พัก:  ห้องนอนเป็นห้องปรับอากาศ ควรมีเสื้อผ้าหนา ๆ มาด้วย  มีเครื่องนอนให้

อาหาร: มังสวิรัติ 3 มื้อ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำชา กาแฟ ไมโล

การแต่งกาย

 • สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงขายาวสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • สุภาพสตรี สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงหรือกระโปรงเหนือข้อเท้า นุ่งผ้าถุง ผ้าซิ่นสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และกางเกงเป้าสั้นจนเปิดเผยร่างกาย
 • เสื้อผ้าไม่บาง และไม่รัดรูปหรือเปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน แขนสั้น เอวลอย
 • ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้น้ำหอมและเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นร่างทรง
 • มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคประสาท หรือโรคทางจิตทุกประเภท
 • สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด
 • เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย เกรงใจและให้เกียรติผู้อื่น
 • รักษาศีล 5 หรืออาชีวัฏฐมกศีลเป็นอย่างน้อย

วิธีการรับสมัคร: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ดังนี้

 •  
 •  

ดาวน์โหลดโปรแกรมอบรมปี 2552

ตารางอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 272 ม.1 ซ.พัฒนาสุข ถ.เทพารักษ์   ตำบล: เทพารักษ์   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์: 10270
โทร.: 02-755-7323, 02-755-7300-14 ต่อ 117 คุณรวมพร, คุณจินตนา
เว็บไซต์: http://www.britishdispensary.com/news_csr_cons_act.php
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1104]