วัดเกตุมดีศรีวราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บางโทรัด  อ.เมือง  สมุทรสาคร 74000
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ ฉนฺทชาโต)
 


วัดสังฆทาน

(มหานิกาย)
ต.บางไผ่  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
 


วัดวังชมพู

(ธรรมยุต)
ต.วังชมภู  อ.เมือง  เพชรบูรณ์ 67210
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติคุณสาร (จต.วังชมภู)
 


วัดป่าบ้านตาด

(ธรรมยุต)
ต.บ้านตาด  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
เจ้าสำนัก: พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
 


บ้านสายลม

ต.สามเสนใน  อ.พญาไท  กรุงเทพฯ 10400
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
 


วัดบุญญาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.บ่อทอง  อ.บ่อทอง  ชลบุรี 20270
เจ้าสำนัก: พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต
 


อาศรมมาตา

ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์
 


วัดศาลาลอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระเทพรัตนดิลก จจ.
 


วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

(ธรรมยุต)
ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20260