วัดป่ารัตนธรรมคุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 21 (ธรรมยุต)
ต.โพนงาม  อ.กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 46130
เจ้าสำนัก: พระครูศีลสารวิมล (ประกอบ ปิยสีโล) จต.หลักเมือง
 


วัดบุษยะบรรพต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เจ้าสำนัก: พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ ปญฺญาวุโธ) จอ.
 

พศ. ร่วมกับ ศปท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดการประชุม ระหว่างวันที่  23-24 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีซึ่งเมื่อวันที่  23 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิด



วัดใหม่ชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 41 (มหานิกาย)
ต.ทับช้าง  อ.สอยดาว  จันทบุรี 22180
เจ้าสำนัก: พระสมุห์สุเทพ อาภาธโร
 


วัดป่าธรรมอุทยาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.สำราญ  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
เจ้าสำนัก: พระอธิการศิลป์ชัย กนฺตสีโล
 

ปัญหาการจัดปริวาสกรรม ที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพุทธบัญญัติ

ข้าพเจ้าได้เห็นพฤติกรรมการจัดปริวาสกรรม เพื่อระงับครุกาบัติที่ออกด้วยวุฏฐานวิธีสำหรับพระภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพุทธบัญญัติ คือเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า “การอยู่กรรม” หรือ “อยู่ปริวาสกรรม” นั้น ตามพระวินัยพุทธบัญญัติ เป็นกิจเฉพาะพระภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสเท่านั้น ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อออกจากครุกาบัตินี้ด้วยวุฏฐานวิธี คือการอยู่กรรม หรือ อยู่ปริวาสกรรมนี้ และ การต้องอาบัติสังฆาทิเสสทั้งหมด (ยกเว้นสิกขาบทที่ 5-6-7) เป็นสจิตตกะ คือต้องด้วยเจตนา กล่าวคือจงใจ



วัดป่าวชิรบรรพต

(มหานิกาย)
ต.หนองข้างคอก  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: อาจารย์พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ
 

พศ.เล็งตั้งสถาบันอบรมพระนักเผยแผ่

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม

อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ทุนเล่าเรียนหลวงฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ 1/2554 จำนวน 200 รูป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

มส. ตั้งเป้าสำนักปฏิบัติ 3,000 แห่งทั่ว ปท.

พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว ประเทศ ประจำปี 2553 ณ วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า

มส.ต้องการให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะปัจจุบันคณะสงฆ์เห็นว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเป็นเรื่องสำคัญ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมต้องสอนวิธีปฏิบัติให้ถูกหลักในรูปแบบเดียวกัน

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลา กิจกรรม จังหวัด สถานที่เรียงไอคอน
05/01/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 61 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
05/15/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นกลางปี) 2554 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
04/23/2011 (ตลอดวัน) ประชุมสัมมนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
06/28/2011 - 00:29 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศ" ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
12/01/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน ปลายปี 2554 รุ่นที่ 62 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
07/19/2012 (ตลอดวัน) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 1/55 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
12/01/2009 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 58 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
12/01/2010 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 60 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี