วันที่ ๒๙ พ.ค.- ๔ มิ.ย. งานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ประจำปี

วันที่: 
อ, 29 พฤษภาคม 2012 - จ, 4 มิถุนายน 2012