ดาวน์โหลด

หนังสือที่จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

  • หนังสือ คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา
  • หนังสือ คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
  • หนังสือ สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)