มส. ร่างเกณฑ์ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ สกัดกลุ่มนอกรีต

มหาเถรสมาคมเตรียมร่างเกณฑ์การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นใหม่ สกัดกลุ่มนอกรีตได้รับอนุญาตจัดตั้งแล้ว ไม่มีการสอนปฏิบัติธรรม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้น โดยอาตมาได้ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย และขณะเดียวกันคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการร่างเกณฑ์ในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นมาใหม่ โดยมอบหมายให้อาตมาเป็นประธานในการดำเนินการยกร่าง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งเมื่อได้รับอนุญาตจัดตั้งแล้วไม่มีการสอนปฏิบัติธรรม มีเพียงแต่การขึ้นป้ายสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งในเกณฑ์การจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมฉบับเดิมไม่มีข้อที่ระบุให้สามารถยุบสำนักปฏิบัติธรรมได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการร่างเกณฑ์ขึ้นมาใหม่

ทั้งนี้ ขณะนี้ได้ร่างเกณฑ์ในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมฉบับใหม่เสร็จแล้ว ซึ่งประเด็นสำคัญของร่างฉบับใหม่คือ จะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลการกำกับดูแลการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งจะตั้งขึ้นโดย มส. เพื่อคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ทั้งยังมีอำนาจในการเสนอไปยัง มส.เพื่อให้ยุบสำนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการสอนไม่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย

พระราชวรมุนี กล่าวต่อว่า ส่วนเกณฑ์ในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มีสถานที่ที่เหมาะสม มีจำนวนพระวิปัสสนาจารย์สอนประจำที่เหมาะสมและเพียงพอ กล่าวคือจะต้องมีอย่างน้อย 1 รูป โดยพระวิปัสสนาจารย์จะต้องมีความสามารถในการสอนปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ หรือหลักสูตรกัมมัฏฐานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ขณะเดียวกันสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม มีการดำเนินการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ จะมีการเสนอร่างดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจาก มส.ในเร็วๆ นี้.

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ความหมายของคำว่า "นอกรีต"คืออย่างไร

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.