พิธีมอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

โดย นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานพอสรุปได้ว่า สืบเนื่องจากคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีนโยบายส่งเสริมให้วัดที่ดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมจัดสถานที่อำนวยความ สะดวกด้านการศึกษาปริยัติธรรม ฝึกสมาธิ เจริญจิตตภาวนาแก่ประชาชนพุทธบริษัททั่วไปเป็นประจำ ได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดโดยผ่านการพิจารณาเห็น ชอบของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าสังกัด ซึ่งมีระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 เป็นแนวทางพิจารณา เสนอจัดตั้งและควบคุมการสอนการปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามหลัก การฝึกปฏิบัติสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฏก ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธ ศาสนา จึงสนองนโยบายของคณะสงฆ์ดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด ภายในปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ภายใน จังหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดที่ดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมซึงมีความพร้อมทุก ด้าน เสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคมอนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่งจากการดำเนินตามนโยบายของคณะสงฆ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้มียอดจำนวนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพิ่มขึ้นและกระจายครบ ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยคณะนี้ มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ตั้งขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมทั่วประเทศ จำนวน 1,059 แห่ง ซึ่งทุกแห่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราช กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกวาระวโรกาสที่มหาเถรสมาคมมีมติให้ดำเนินการเป็นประจำ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งอุดหนุนที่ ดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในฐานะเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นอกจากจะดำรงสภาพสะอาด สงบร่มเย็น เป็นสัปปายสถานแล้ว ยังมีส่วนช่วยชักนำให้ประชาชนเข้ามาทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้น รวมทั้งมีบทบาทเป็นสถานเยียวยาบำบัดรักษาโรคทางใจของคนในสังคมปัจจุบันอีก ด้วย ดังนั้น ในการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2552 จึงมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมวัดที่ดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดใน เชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในด้านอาคารสถานที่ บุคลากรพระวิปัสสนาจารย์ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมของประชาชน ตามนโยบายของรัฐในการมุ่งเน้นส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้มีโครงการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 82 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดที่มีมาตรฐานการดำเนินงานตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยเสนอผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะ จังหวัด และประกาศผลการคัดเลือกเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน

ในการนี้ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 อันเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงอาราธนาพระเถรานุเถระเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 82 รูป มาเข้ารับมอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระ เกียรติ 82 พรรษา พร้อมทั้งร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการ ดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้ โดยได้รับความเมตตาอนุญาตจากรพระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 ประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ให้ใช้อาคารสถานที่ของวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธี พร้อมทั้งเมตตาเป็นวิทยากรบรรยายนำในการเสวนาในช่วงเช้า นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาอำนวยการจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาสัมมาปฏิบัติประกอบการ จัดพิธีในครั้งนี้ จากพระเดชพระคุณ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 และประธานบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว ประเทศ ในปีพุทธศักราช 2551 อีกส่วนหนึ่งด้วยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี และพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ พร้อมทั้งขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี และพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อพระภิกษุสามเณรและศรัทธาประชาชนของวัด พิชยญาติการามทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชการ กล่าวสัมโมทนียกถา

ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด โดยพระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระเทพรัตนสุธี รองเจ้าคณะภาค 7 และนายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

 

ที่มา: พศ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.