พศ. ร่วมกับ ศปท. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดจัดการประชุม ระหว่างวันที่  23-24 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีซึ่งเมื่อวันที่  23 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิด

โดย พระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสังเขป ดังนี้  

“สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐ ที่มีภารกิจรับสนองงานคณะสงฆ์ และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งนอกจากจะดำรงสภาพสะอาด สงบร่มเย็น เป็นสัปปายสถานแล้วยังมีส่วนช่วยชักนำให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้น รวมทั้งมีบทบาทเป็นสถานเยียวยาบำบัดรักษาโรคทางใจของคนในสังคมอีกด้วย ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 1,225 แห่ง ในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวนั้น เจ้าอาวาสผู้เป็นเจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าสำนัก นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ดังนั้น ในการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมได้รับทราบนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่นเรียนรู้ประสบการณ์ การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม และมีแผนงานในการดำเนินงาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นการประชุมครั้งที่ 2 โดยสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการจัดประชุมต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม ได้รับการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหรือผู้แทน พร้อมทั้งได้อาราธนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ระหว่างปี 2553 – ปัจจุบัน  จำนวน 83 รูป เข้ารับมอบประกาศมหเถรสมาคม เรื่องจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในพิธีการปิดประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย”

ต่อมาเป็นการสรุปการบริหารจัดการการพัฒนา ศปท. ในรอบ 3 ปี ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเชิงวิชาการ หลักและวิธีการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4  โดย ผู้แทนสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ 5 สำนัก                                        

และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการประชุมกลุ่มเชิงวิชาการ และเมื่อ เวลา 15.30 น. เป็นพิธีปิดการประชุมสัมมนา โดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7  เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด   แก่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน 83 รูป ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ที่มา: พศ.

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

อาตมาได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
ได้มีแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ทั้งนี้ในใบดังกล่าวได้แจ้งว่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เวปนี้ได้
แต่อาตมาลองหาดูแล้วไม่พบ

จึงต้องการสอบถามผู้ดูแลเวปไซต์มา ณ ที่นี้ด้วย

เจริญพร

รูปภาพของ admin
Member since:
4 พฤศจิกายน 2009
Last activity:
36 สัปดาห์ 4 วัน

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.