พศ. ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 80 แห่ง ปี 55

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้สำรวจและพิจารณาคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อเสนอเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้ง ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 80 แห่ง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังต่อไปนี้

 1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ต.ดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 2. วัดทุ่งเศรษฐี ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 3. วัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
 4. วัดหนองอีบุตร ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240
 5. วัดพุทธเกษม ต.หนองกุง อ.น้ำพอง ขอนแก่น 40140
 6. วัดอุตสาหะ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250
 7. วัดเทพประทาน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี 22180
 8. วัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24300
 9. วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190
 10. วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
 11. วัดสระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140
 12. วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา ชัยนาท 17130
 13. วัดศิลาดาด ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
 14. วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย เชียงราย 57220
 15. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 16. วัดท่าโสม ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง ตราด 23150
 17. วัดนางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก 26000
 18. วัดป่าศรีถาวรนิมิต ต.หนองแสง อ.ปากพลี นครนายก 26130
 19. วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม 73000
 20. วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120
 21. วัดมรุกขนคร ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม นครพนม 48110
 22. วัดธาตุศรีคุณ ต.นาแก อ.นาแก นครพนม 48130
 23. วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170
 24. วัดป่าหินลาด ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210
 25. วัดสระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160
 26. วัดประดู่พัฒนาราม ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
 27. วัดบางรักใหญ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
 28. วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
 29. วัดพระธาตุช้างค้ำ ต.เวียงใต้ เขต 1 อ.เมือง น่าน 55000
 30. วัดปราสาทวนาราม ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ บุรีรัมย์ 31110
 31. วัดสวนมะม่วง ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก ปทุมธานี 12160
 32. วัดเกาะยายฉิม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230
 33. วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190
 34. วัดเจ้าเจ็ดใน ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา อยุธยา 13110
 35. วัดสุทธาวาส ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230
 36. วัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ พะเยา 56130
 37. วัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พังงา 82190
 38. วัดบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน พัทลุง 93110
 39. วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม พิจิตร 66140
 40. วัดพร้าว ต.วัดขวาง อ.โพทะเล พิจิตร 66130
 41. วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000
 42. วัดบ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย พิษณุโลก 65120
 43. วัดป่าวิสุทธิคุณ ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120
 44. วัดเขาค้อพัฒนาราม ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270
 45. วัดศรีบุญเรือง ต.ในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000
 46. วัดชัยประสิทธิ์ ต.แพง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
 47. วัดป่าทัพม้า ต.นาทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160
 48. วัดนาอุดมวนาราม ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130
 49. วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
 50. วัดคอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธารโต ยะลา 95150
 51. วัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000
 52. วัดจันทาราม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี ระนอง 85110
 53. วัดบ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย ระยอง 21120
 54. วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี 70120
 55. วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง ลพบุรี 15000
 56. วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000
 57. วัดสันตินิคม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา ลำปาง 52130
 58. วัดพระธาตุทรายทอง ต.ป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000
 59. วัดมหาพุทธาราม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
 60. วัดป่าโนนขุมเงิน ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว สกลนคร 47230
 61. วัดปริก ต.ลำไพล อ.เทพารักษ์ สงขลา 90260
 62. วัดควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง สตูล 91130
 63. วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
 64. วัดวังชัยทรัพย์วิมล ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
 65. วัดเกาะแก้วอรุณคาม ต.หนองหมู อ.วิหารแดง สระบุรี 18150
 66. วัดพิกุลทอง ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140
 67. วัดกงไกรลาศ ต.กง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
 68. วัดฉิมพลี ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง สุโขทัย 64120
 69. วัดท่าจัด ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
 70. วัดกาฬสินธุ์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170
 71. วัดโยธาประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
 72. วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง หนองคาย 43000
 73. วัดป่าสหธรรมวนาราม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180
 74. วัดอ่างทองวรวิหาร ต.บางแก้ว อ.เมือง อ่างทอง 14000
 75. วัดเทพมงคล ต.บุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000
 76. วัดหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน อุดรธานี 41130
 77. วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน อุตรดิตถ์ 53140
 78. วัดลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก อุทัยธานี 61160
 79. วัดถ้ำน้ำทิพย์ ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน อุบลราชธานี 34260
 80. วัดขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

ที่มา: พศ.

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

อยากให้แต่ละสำนักดูแลเรื่องห้องนอนชายหญิงแยกกัน
แล้วห้องน้ำต้องสะอาดให้มากขึ้นครับ
(อย่างอื่นดีหมดครับ) สาธุๆๆ

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.