พศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี 2552

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีเปิด

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานการจัดงาน   พอสรุปได้ว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากจะมีภารกิจรับสนองงานคณะสงฆ์และของรัฐเกี่ยวกับการทำนุบำรุงส่งเสริม กิจการทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกแล้ว ยังมีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินการอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน การจัดประชุมสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ตามโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ นับเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมี ความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ในการส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับบริการ ประชาชนผู้สนใจการฝึกสมาธิวิปัสสนาหรือการปฏิบัติธรรม โดยมีระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พุทธศักราช 2543 เป็นแนวทางการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแล้วแล้ว จำนวน 1,001 แห่ง ในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมนั้น เจ้าอาวาสผู้เป็นเจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เจ้า สำนักปฏิบัติธรรม นับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้บรรลุผล ตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหา เถรสมาคมได้รับการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าสำนัก ปฏิบัติธรรมประจังหวัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมได้รับทราบนโยบายการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรม ของคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักปฏิบัติธรรมให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางและแผนงานในการดำเนินงานสำนักปฏิบัติ ธรรมประจำจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้วประเทศ จำนวน 300 รูป และพิธีมอบประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้กับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม อีก 200 แห่ง

จากนั้น พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม  กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมว่า ในสังคมปัจจุบัน คนเริ่มห่างวัดมากขึ้น ส่งผลให้สังคมขาดคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นมหาเถรสมาคม จึงมีมติที่จะสนับสนุนให้วัดในทุกจังหวัดจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อหาทางดึงคนกลับมาเข้าวัด พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่ง ประเทศไทย (ศปท.) เพื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมในแต่ละจังหวัดทั่ว ประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนด้วย โดยมี พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธาน

ต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายส่งเสริมการปฏิบัติธรรม"  และ นางบุญศรี  พานะจิตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ บรรยายพิเศษ "วิเคราะห์ SWOT การดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม" ต่อมา พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย สนทนาธรรม เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรม จากนั้น พระราชญาณวิสิฐ ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ปาฐกถาวิชาการเรื่อง "แนวทางการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย"

ที่มา:  พศ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.