ผลิตพระวิปัสสนาจารย์เป้าปีนี้ 540 รูปเป็นที่พึ่งสังคมในภาวะวิกฤติ

พศ.เร่งจัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  หวังแก้ปัญหาคณะสงฆ์ขาดแคลนพระนักเผยแผ่พุทธศาสนา  ตั้งเป้าปีละ  540  รูป  กระจายไปตามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  รองรับทุกข์ทางใจของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาพสังคม

นางจุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ  (พศ.)  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับมหาเถรสมาคม  จำนวน  1,001  แห่งทั่วประเทศ   แต่จากการสำรวจผลดำเนินงานของสำนักธรรมต่างๆ  ที่ผ่านมา  พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย  เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคสำคัญคือ  ไม่สามารถจัดหาพระวิปัสสนาจารย์  หรือพระวิทยากรผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้ อย่างเพียงพอ

นางจุฬารัตน์กล่าวว่า  ขณะนี้ทาง  พศ.ร่วมมือกับคณะสงฆ์เร่งระดมสร้างพระวิปัสสนาจารย์  มีเป้าหมายปีละ  540  รูป  ในปีนี้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  6  รุ่น  รุ่นละ  90  รูป   หลักสูตรมีเวลา  15  วัน  โดยกระจายสถานที่ดำเนินการไปตามเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับหนและระดับภาค   อย่างไรก็ตาม   ในส่วนของเจ้าคณะภาคในเขตหนกลางเห็นว่าเวลา  15   วัน   ยังไม่พอที่จะฝึกอบรมให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่ดีได้  จึงขยายเวลาฝึกเป็น  45  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พ.ค.-14  มิ.ย.2552  ณ  วัดพิชยญาติการาม  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  โดย  พศ.จะนำมาเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในปีต่อไป

"สำนักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งควรจะมีพระวิปัสสนาจารย์ไม่ต่ำกว่า  5  รูป  ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ  อีกทั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับปัญหาทุกข์ทางใจของคนในสังคมไทย"

ผอ.พศ.บอกว่า   สาเหตุที่มีพระสงฆ์ในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจเป็นพระวิทยากรด้านวิปัสสนา   เพราะส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาบวชหรือศึกษาพระธรรมน้อย  และจำนวนพระสงฆ์ก็ไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของประชากรคนไทย   คือเมื่อปี  2525  มีประชากร  30  ล้านคน  มีพระสงฆ์  3  แสนรูป  แต่ทุกวันนี้มีประชากร  63  ล้านคน  กลับมีพระสงฆ์เพียง  1.5  แสนรูปเท่านั้น  เมื่อเป็นเช่นนี้ทางมหาเถรสมาคมจึงมีนโยบายสร้างและพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์  พร้อมกับออกระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  พ.ศ.2543  เพื่อควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิปัสสนาให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน

นางจุฬารัตน์กล่าวอีกว่า   พระวิปัสสนาจารย์  จึงเป็นบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ที่คณะสงฆ์ต้องเร่งระดมสร้างให้มีจำนวนมากขึ้นและมีคุณภาพ  ทั้งความรู้  ความสามารถ   และประสบการณ์ทางด้านวิปัสสนาธุระ  หรือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  อีกทั้งสำนักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งก็จะต้องมีเจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนักเป็นผู้ บริหารจัดการที่ดี  จัดบรรยากาศการปฏิบัติธรรมอย่างเหมาะสม  และมีพระวิทยากรประจำอยู่อย่างเพียงพอ  ถือว่าเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติ ธรรมให้ประสบความสำเร็จ.

ที่มา: ไทยโพสต์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.