ผลวิจัยชี้ ผู้บริหารหญิงโตได้ด้วยธรรมะ

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า ตามที่ในวันที่ 8 มี.ค. เป็นวันสตรีสากล ทางศูนย์คุณธรรมจึงอยากนำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพของวลัยพร ศิริภิรมย์ นักวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาตามวิถีพุทธ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ครูสตรีและสตรีทั่วไปได้ศึกษา ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน และผู้เกี่ยวข้อง 29 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้อ้างอิงถึงข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อปี 2549-2550 ว่า

ถึงแม้จะมีสตรีเข้ารับราชการจำนวนมาก แต่ข้าราชการระดับ 9-11 ก็ยังเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผู้บริหารระดับ 11 มีเพศหญิงเพียงร้อยละ 12.12 ขณะที่ครูเพศหญิง สมัครสอบชิงตำแหน่งผอ.โรงเรียนเพียงร้อยละ 1.09 ส่วนครูเพศชายสมัคร ร้อยละ 7.45 แต่ผู้บริหารหญิงกลับได้รับรางวัลดีเด่นมากกว่าผู้บริหารชาย

น.ส.นราทิพย์ กล่าวต่อไปว่า งานวิจัยยังพบอีกว่า แนวทางที่จะทำให้ผู้บริหารหญิงประสบความสำเร็จในชีวิต คือ การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงาน ส่วนปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จของวิชาชีพ ได้แก่ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา การสนับสนุนจากครอบครัว ภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสุขุมเยือกเย็น มีสติในการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ยินดีรับฟังเหตุผลของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายจากต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี

“กลุ่มตัวอย่างยังได้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา และส่งเสริมให้ใช้หลักมรรคมีองค์ 8 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อสนับสนุนให้สตรีก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ ตลอดจนควรแสวงหาผู้บริหารสตรีต้นแบบในการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาที่ตน นับถือมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาใช้ในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จ มาเป็นแบบอย่างแก่สตรีและบุคคลอื่น ๆ ด้วย” ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว.

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.