ตั้งศูนย์ประสานงานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ - "พศ." ไฟเขียว หวังเป็นแหล่งรวมความรู้

Tags:

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พระราชญาณวิสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ได้รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนักทั่วประเทศ ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า

ในที่ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดได้มีมติเสนอให้จัดตั้ง ศูนย์ ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) รวมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ จำนวน 13 รูป/คน ดังนี้

 • พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น ที่ปรึกษา
 • พระพรหมโมลี วัดพิชัยญาติการามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็น ที่ปรึกษา
 • พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็น ที่ปรึกษา
 • พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น ประธาน
 • พระราชรณังคมุนี วัดตโปทาราม จ.ระนอง เป็น รองประธาน
 • พระราชธีราจารย์ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม เป็น รองประธาน
 • พระครูภาวนาโสภิต วัดพระยืน จ.ลำพูน เป็น รองประธาน
 • พระปลัดวีรภัทร์ ปริมุตโต วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ
 • พระครูอาทรวนกิจ วัดลุมพินีวันวราราม จ.อุดรธานี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต วัดหลวงพ่อสดธรรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายวิศิษฎ์ พงศ์พัฒนจิต ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายแก้ว ชิดตะขอบ ผู้แทนสำนักงาน พศ. เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

"การจัดตั้งศูนย์ ศปท.ดังกล่าว เพื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว ประเทศ ในการให้การศึกษา ค้นคว้า และเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพื่อพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดต่างๆ ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันด้วย" นางจุฬารัตน์กล่าว

ที่มา: มติชน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.