โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

ไม่ทราบว่าโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจะจัดในปีนี้หรือไม่  หากมีแผนงานแน่นอนแล้ว กรุณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยนะครับ

และมีคำถาม คือ

1. พระที่จะส่งเข้ารับการอบรมโครงการพระวิปัสสนาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

2. ศปท. มีแผนพัฒนาศักยภาพของฆราวาสผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักปฏิบัติธรรมด้วยหรือไม่ เพราะนอกจากพระแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดัน

กิจกรรมปฏิบัติธรรมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ขั้นตอนพิธีการต่างๆ ที่ควรหรือไม่ควรทำ  ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับน้ำปานะ อะไรคือน้ำปานะ ของสิ่งเดียวกันสำนักหนึ่งว่าใช่ อีกสำนักหนึ่งว่าไม่ใช่ เป็นต้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แต่ละสำนักตั้งเป็นกฏเกณฑ์ตามความเห็นของตน ไม่มีความเป็นเอกภาพ ทำให้พุทธศาสนิกชนสับสนมากในขณะนี้