วัดเขาพุทธโคดม จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 อบรมกรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรค โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ