อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นปลายปี) 2553 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี

อบรมพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่นปลายปี) ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 15-28 ธันวาคม พ.ศ.2553

หน้าที่ อันสำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท มี 2 ประการ หนึ่งคือ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เรียกว่า คันถธุระ และสอง คือ การอบรมกาย วาจา ใจ ตามแนวแห่งไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา วิปัสสนาธุระ ในส่วนของการเล่าเรียนพระธรรมวินัย คณะสงฆ์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี แต่ในทางปฏิบัติวิปัสสนาธุระ ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง

ดังนั้น วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิปัสสนาธุระ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม พ.ศ. 2553  รวมระยะเวลาดำเนินการ 14 วัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภิกษุบริษัท ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ทางการปฏิบัติส่วนตัวและเป็นที่ศรัทธานำพาพุทธบริษัทประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก อันจะส่งผลถึงความสถิตมั่นสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 

ตารางการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

08.30 น. ลงทะเบียนรับสมัคร
09.30-10.45 น. พิธีปฐมนิเทศ โดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย พิธีกร
13.00-14.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระครูอาทรปริยัติสุธี พิธีกร
17.00 น. เจริญภาวนาธรรม
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต พระมหาอธิโชค สุโชโต

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

5.00-06.30 น ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล  ธีรธมฺโม พระมหาภูมินทร์  จนฺทสาโร   
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "หลักทำพระนิพพานให้แจ้ง" โดย พระราชญาณวิสิฐ 
พระมหาอธิโชค สุโชโต (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "ภัยพระศาสนากับการป้องกันแก้ไข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
พระมหาสายันต์ ญาณวีโร พิธีกร
17.00 น. เจริญภาวนาธรรม
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม     

 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาสายันต์ ญาณวีโร พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญฺโญ  
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา ไตรสิกขา : สมถวิปัสสนา โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาพิสิฏฐเอก  (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "หลักธรรมของความเป็นผู้นำที่ดี" โดย พระธรรมปริยัติเวที จภ.๑๕
พระมหาอธิโชค สุโชโต พิธีกร
17.00 น.  แบ่งกลุ่มเจริญภาวนาธรรม
19.30-22.00 น ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม พระมหาปุณยพงศ์ ฐิตเมโธ

 

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล  ธีรธมฺโม พระมหาวิศรุต  หํสปุตฺโต      
09.00-10.30 น. ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาอธิโชค (ผู้ช่วย)  
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "อริยสัจ ๔" โดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ จภ.๗
พระมหาปราโมทย์  ปโมทิโต พิธีกร
17.00 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนาธรรม
19.30-22.00 น. เจริญภาวนา/บรรยายธรรม/ทำวัตรเย็น พระครูอาทรปริยัติสุธี  พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญโญ

 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล  ธีรธมฺโม พระมหาภูมินทร์  จนฺทสาโร   
09.00-10.30 น. ธรรมบรรยายและสอนภาวนา  "สมถกัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔"  โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระครูอาทรปริยัติสุธี (ผู้ช่วย)      
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "อินทรีย์ ๕ พละ ๕" โดย พระครูอาทรปริยัติสุธี
พระมหาชินภัทร พิธีกร  
17.00 น.   แบ่งกลุ่มเจริญภาวนาธรรม
19.30-22.00 น ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาอธิโชค สุโชโต   พระมหายุทธนา สุปติฏฺฐิโต

 

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาสายันต์ ญาณวีโร พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา
"วิปัสสนาภูมิ วิภาค ๖ แห่งวิปัสสนาพระไตรลักษณ์" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "อริยมรรคมีองค์ ๘" โดย พระราชรัตนมุนี จจ.นครปฐม
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ พิธีกร      
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม
พระครูอาทรปริยัติสุธี พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร

 

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล ธีรธมฺโม พระมหาภูมินทร์ จนฺทสาโร  
09.00-10.30 น. ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "อัตต-อนัตตลักษณะ-อนัตตลักขณสูตร" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม (ผู้ช่วย)  
14.00-15.30 น. วันพระ ลงฟังพระปาฏิโมกข์
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม

 

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาพิเชฏฐ กนฺตเชฏฺโฐ พระมหามณเฑียร รกฺขิตสทฺโธ       
09.00-10.30 น. ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "วิปัสสนาญาณ- วิปัสสนูปกิเลส และเจริญภาวนา" โดย พระราชญาณวิสิฐ
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "สัมมัปธาน ๔/อิทธิบาท ๔" โดย พระพรหมดิลก จภ.๑๔
พระมหาสายันต์ ญาณวีโร พิธีกร   
17.30 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนา
19.30-22.00 น ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาพิสิฏฐเอก  เสฏฺฐธมฺโม พระมหายุทธนา สุปติฏฺฐิโต

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล ธีรธมฺโม พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญฺโญ     
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "วิสุทธิ ๗" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "อารักขกัมมัฏฐาน" โดย พระญาณสุนทร
พระมหาอธิโชค สุโชโต พิธีกร
17.00 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนา
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น /เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญโญ

 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาสายันต์ ญาณวีโร พระมหาวิศรุต  หํสปุตฺโต
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "อาการบรรลุมรรคผล"  โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "สติปัฏฐาน ๔" โดย พระธรรมกิตติวงศ์
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ พิธีกร
17.00 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนา
19.30-22.00 น. เจริญภาวนา/บรรยายธรรม/ทำวัตรเย็น พระมหาอธิโชค  สุโชโต พระมหายุทธนา สุปติฏฺฐิโต

 

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหากังวาล  ธีรธมฺโม พระมหาภูมินทร์  จนฺทสาโร
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาสายันต์ ญาณวีโร (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "ศิลปะในการเผยแผ่พระธรรม" โดย พระราชปฏิภาณมุนี
พระครูอาทรปริยัติสุธี พิธีกร
17.00 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนา
19.30-22.00 น. เจริญภาวนา/บรรยายธรรม/ทำวัตรเย็น พระครูอาทรปริยัติสุธี พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม

 

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาสายันต์  ญาณวีโร พระมหามณเฑียร รกฺขิตสทฺโธ
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "การพิจารณาอริยสัจ เข้ามรรค-ผล-นิพพาน-ตรวจภพ/จักรวาล" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระครูอาทรปริยัติสุธี (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "อนาคาริยวินัยและอานิสงส์" โดย พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม
พระมหาชินภัทร พิธีกร
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญโญ

 

 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาพิสิฏฐเอก เสฏฺฐธมฺโม พระมหาธานินทร์ จิตฺตปุญฺโญ   
09.00-10.30 น ธรรมบรรยายและสอนภาวนา "อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  วิชชา ๓" โดย พระราชญาณวิสิฐ
พระมหาสายันต์  ญาณวีโร (ผู้ช่วย)
14.00-15.30 น. ธรรมปฏิบัติ/ธรรมบรรยาย "คุณค่าของการเจริญภาวนา" โดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโ
พระอธิโชค สุโชโต พิธีกร
17.00 น. แบ่งกลุ่มเจริญภาวนา
19.30-22.00 น. ทำวัตรเย็น/เจริญภาวนา/บรรยายธรรม พระมหาอธิโชค  สุโชโต พระมหายุทธนา สุปติฏฺฐิโต

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

05.00-06.30 น ทำวัตรเช้า /เจริญภาวนา พระมหาพิเชฏฐ กนฺตเชฏฺโฐ พระมหาวิศรุต  หํสปุตฺโต
09.00-10.30 น. พิธีปิดการอบรม โดย พระพรหมวชิรญาณ
พระครูอาทรปริยัติสุธี พิธีกร   
วันที่: 
พ, 15 ธันวาคม 2010 - อ, 28 ธันวาคม 2010
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดฯ ดำเนินสะดวก
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.