พิธีมอบ "พัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา

พิธีมอบ "พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 83  พรรษา

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

0900-1100 น.
 • เจ้าสำนักปฎิบัติธรรม ลงทะเบียน รับเอกสาร
1100-1200 น.
 • ฉันภัตตาหารเพล
1300-1400 น.
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวางการดำเินินงานของ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  โดย พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1400-1430 น.
 • ซักซ้อมพิธีเข้ารับพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
1500 น.
 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี
  เข้าสู่ห้องประชุมสถานที่จัดพิธี
 • จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย  นั่ง ณ อาสนะ
 • พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
 • ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน
 • เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 83 รูป เข้ารับพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ตามลำดับ
 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธี มอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เสร็จแล้ว
  ประทานโอวาท กล่าวสัมโมทนียกถา
 • เสร็จพิธี

หมายเหตุ  เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมที่เข้ารับพัดฯ ครองผ้าพาดสังฆาฏิ รัดอก

วันที่: 
จ, 13 กันยายน 2010
สถานที่: 
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.