พิธีมอบ "พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

พิธีมอบ "พัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น" เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

0900-1000 น.
 • เจ้าสำนักปฎิบัติธรรม ลงทะเบียน รับเอกสาร
  และพร้อมกัน ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์
1000-1100 น.
 • เสวนา เรื่อง นโยบายการดำเินินงานของ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
  โดย พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  และนายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
1100-1200 น.
 • ฉันภัตตาหารเพล
1230-1400 น.
 • เสวนาต่อจากภาคเช้า
 • ซักซ้อมพิธี รับพัด สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
1400-1445 น.
 • เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และผู้ร่วมพิธี 
  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์
1500 น.
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี
  เข้าสู่ห้องประชุมสถานที่จัดพิธี
 • จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย  นั่ง ณ อาสนะ
 • พระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
 • นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ
  และกราบนมัสการถวายรายงาน
 • สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 รูป เข้า รับพัด ตามลำดับ
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพัด
  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น  เสร็จแล้ว
  ประทานโอวาท กล่าวสัมโมทนียกถา
 • เสร็จพิธี

หมายเหตุ  เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมที่เข้ารับพัดฯ ครองผ้าพาดสังฆาฏิ รัดอก

วันที่: 
ศ, 25 ธันวาคม 2009
สถานที่: 
วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.