ประชุมสัมมนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ประชุมสัมมนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2554

ณ  ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ.

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
23 เมษายน 2554                      
08.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร                    
09.00-10.00 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา                    
  โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช          
10.15-11.00 น. สรุปการบริหาร/จัดการ การพัฒนา ศปท. ในรอบ 3 ปี              
  โดย พระราชญาณวิสิฐ ประธานกรรมการบริหาร ศปท.              
13.00-15.00 น. สัมโมทนียกถาเป็นทิฏฐานุคติ ในโอกาสสิ้นวาระของ              
  คณะกรรรมการบริหาร ชุดเก่าและเลือกกรรมการบริหาร ศปท.ชุดใหม่            
  โดย คณะกรรมการที่ปรึกษา ศปท.                
15.15-17.30 น. บรรยายเชิงวิชาการหลักและวิธีการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4         
  สำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ 5 สำนัก โดย ผู้แทนสำนักใหญ่ 5 สำนัก            
                         
24 เมษายน 2554                      
08.00-09.00 น. นโยบายการบริหาร/การจัดการ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรมฯ            
  โดย พระราชปัญญาโสภณ                    
09.15-11.00 น. นำประชุมกลุ่มเชิงวิชาการ                    
  โดย พระราชญาณวิสิฐ (พระปลัดวีรภัทร พิธีกร)              
13.00-14.30 น. รายงาน ผลการประชุมกลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่ม                
14.30-15.00 น. สรุปผล การประชุมกลุ่ม                    
15.30 น. พิธีปิดการประชุมสัมมนา มอบเกียรติบัตร/โอวาท              
  โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์                

หมายเหตุ    คณะกรรมการที่ปรึกษากล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในโอกาสสื้นวาระคณะกรรมการบริหารชุดเก่า และเลือกกรรมการบริหาร ศปท. ชุดใหม่

  • พระวิสิทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7    
  • พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ)    
  • พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา   
  • พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12   
  • พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

รายละเอียดการเดินทาง
โดยสาร รถ บขส.สาย 78 (ปอ.2) กรุงเทพ-ดำเนินสะดวก ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้ใหม่
ผ่านหน้าวัดหลวงพ่อสดฯ ก่อนถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก

แผนที่ภายในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วันที่: 
ส, 23 เมษายน 2011 - อา, 24 เมษายน 2011
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.