ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2553
วัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กำหนดการ 

28 พฤศจิกายน 2553
08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.30-10.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมวรนายก จจ.นครราชสีมา
10.30-11.00 น. พระครูโชติวัตรวิมล กล่าวปฏิสันถาร เจ้าสำนัก/เจ้าอาวาส
13.00-14.30 น.  "การบริหารการ/จัดการ และ การพัฒนา สำนักปฏิบัติธรรม ให้ได้ประสิทธิผลที่ดี" โดย พระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ ประธาน ศปท.   
15.00-16.00 น. ประธานเปิดการประชุมสัมมนา  โดย พระพรหมสุธี ผู้แทน เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธี   
16.00-17.30 น. บรรยายเชิงวิชาการ หลักและวิธีการศึกษา สัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ 5 สำนัก โดย  ผู้แทนเจ้าสำนักฯใหญ่ 5 สำนัก   

29 พฤศจิกายน 2553
08.00-09.00 น. เปิดประชุมสัมมนากลุ่ม โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการที่ปรึกษา ศปท.
09.15-11.00 น. ประชุมกลุ่ม เชิงวิชาการ พระปลัดวีรภัทร ปริมุตฺโต พิธีกร
13.00-14.30 น. รายงานผลการสัมมนากลุ่ม   โดย  ผู้แทนกลุ่ม   
14.30-15.00 น. สรุปผล  การประชุมสัมมนา
15.30 น. พิธีปิดการประชุมสัมมนา ประทานเกียรติบัตร วุฒิบัตรและโอวาท โดย   เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
วันที่: 
อา, 28 พฤศจิกายน 2010 - จ, 29 พฤศจิกายน 2010
สถานที่: 
วัดคลองตาลอง นครราชสีมา
จังหวัด: 
นครราชสีมา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.