ขออาราธนาพระภิกษุร่วมประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ปีที่ 42

ขออาราธนาพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม
งานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ปีที่ 42

วันที่ 10-16 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

พระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 16 เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเป็นประธานเปิดการประชุม

พระอาจารย์สุทัศน์ โกสโล เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี ศิษย์รุ่นแรกในพระครูภาวนานุศาสก์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดชายนา) เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถวายโอกาสแด่พระวิปัสสนาจารย์จากสำนักต่างๆ มาแสดงแนวการสอนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
  2. เพื่อ ถวายโอกาสแก่พระภิกษุสงฆ์ในการทำความเข้าใจและฝึกประพฤติปฏิบัติตามหลักการ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
  3. เพื่อเป็น โอกาสแก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมได้รับฟังโอวาทและฝึกการ ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 จากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. เพื่อเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศลส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป
  5. เป็นกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สอบถามเพิ่มเติม    0-7534-7480

 

หมายเหตุ 

เล่าความเป็นมา

            พ.ศ.2505  พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น  ธมฺมธโร)  ได้เข้าวางรากฐานการสอนการเจริญภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน สี่  ในสัมปชัญญะบรรพ    ณ  ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน  สวนพุทธธรรม  วัดชายนา  โดยอาศัยหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ว่า "สมฺมิญฺชิเต  ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ"  ย่อมเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการคู้อวัยวะเข้า  เหยียดอวัยวะออก  และการอธิบายหัวข้อธรรมในบท    "อิติ  อชฺฌตฺตํ  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌาโทมนสฺสํ"  ข้อนี้แตกต่างจากคำอธิบายของพระอาจารย์ท่านอื่น  จึงได้มีการจัดการประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อสัมมนาระหว่างพระวิปัสสนาจารย์  โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น  ปุนสิริ)  ขณะดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระวันรัต  ประทานเมตตามาเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ.๒๕๑๒  มีพระภิกษุเข้าร่วมกิจกรรมนับ ๕๐๐ รูป 

             ปัจจุบันการจัดงานมิได้เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อสัมมนาระหว่างพระวิปัสสนาจารย์  แต่คณะศิษยานุศิษย์มีพระครูภาวนาจันทคุณ (เจ้าอาวาสวัดชายนาปัจจุบัน)  ได้ขอคงชื่อไว้ตามเจตนารมย์เดิม  การจัดงานได้ดำเนินงานในลักษณะการแสดงธรรมโดยคณะศิษยานุศิษย์ในพระคุณอาจารย์พระครูภาวนานุศาสก์เพื่ออนุเคราะห์ธรรมแก่พระโยคาวจรทั้งหลายอันเป็นการสร้างองค์ความรู้ในธรรมะปฏิบัติส่งเสริมให้เกิดพระวิปัสสนาจารย์อันจะทำให้องค์การคณะสงฆ์เข้มแข็งดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

วันที่: 
ศ, 10 มิถุนายน 2011 - พฤ, 16 มิถุนายน 2011
สถานที่: 
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.