การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศ"

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะทั่วประเทศ"

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554

ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

กำหนดการ

อังคารที่ 28 มิถุนายน 2554

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-10.00 น.           พิธีเปิดการประชุมสัมมนา โดย พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15  ประธานในพิธี

10.00-11.00 น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ของ
                                     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

12.30-14.30 น.          บรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในชนบท"
                                     โดย นาวาเอกสุรินทร์ คุ้มจั่น

15.00-17.00 น.          บรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคและวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในสถานการณ์ปัจจุบัน"
                                     โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

17.00-19.00 น.          บรรยายพิเศษ เรื่อง "ภัยพระพุทธศาสนา ในยุคปัจจุบัน"
                                     โดย ผอ.พิศาล แช่มโสภา และสัมมนากลุ่ม โดย ผู้แทนผู้เข้าประชุม และพศ.

พุธที่ 29 มิถุนายน 2554

08.30-10.00 น.           บรรยายพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์"
                                     โดย พระราชญาณวิสิฐ

10.00-11.00 น.           อธิปรายสรุปผลการปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะในรอบปี

12.30-14.00 น.           รายงานสัมมนากลุ่ม โดย ผู้แทนกลุ่ม

14.00-15.00 น.           พิธีปิดการประชุมสัมมนา โดย พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี

วันที่: 
อ, 28 มิถุนายน 2011 - พ, 29 มิถุนายน 2011
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.