ดาวน์โหลด

คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา

 

4.58 MB
462 หน้า

คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย

 

5.61 MB
642 หน้า

1.2 MB
96 หน้า

ไฟล์หลักสูตรอบรมปฏิบัิติธรรมฯ

ฟอนต์ที่ใช้  TH Sarabun PSK

แบบกรอกข้อมูลสำนักปฏิปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด