รายนามเจ้าคณะสงฆ์ เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธ)

รายนามเจ้าคณะสงฆ์

เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธรรมยุต)
พื้นที่ 4 จังหวัด, 38 อำเภอ ,150 ตำบล
1 จภ.พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณ (อ.เมืองขอนแก่น) www.thammayoot.com
2 เลข.พระมหาโชค ธรรมภิชาโณ วัดป่าแสงอรุณ (อ.เมืองขอนแก่น)
3 รจภ.พระเทพกวี วัดพระยายัง (เขตราชเทวี)
4 เลข.พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร ป.ธ.4 วัดพระยายัง (เขตราชเทวี)
5 ที่ปรึกษา จภ.พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์
6 จจ.พระราชวรานุวัตร (ปกรณ์) จล. วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง) www.watsrijan.com
7 เลข.พระมหาสมพร ธมฺมธีโร ป.ธ.4 วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง)
8 รจจ.พระครูมงคลธรรมจารี (มงคล) วัดศรีประทุมวนาราม (อ.บ้านฝาง)
9 เลข.พระชัยวัลย์ ฐานวโร วัดศรีประทุมวนาราม (อ.บ้านฝาง)
10 จอ.เมือง-อ.พระยืน พระมหาสุพนธ์ ชาตีวโร ป.ธ.4 วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง)
11 เลข.พระครูสังฆรักษ์ ไพศาล ธีรธมฺโม วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง)
12 จต.ในเมือง พระครูสังฆรักษ์ ไพศาล ธีรธมฺโม วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง)
13 จต.พระลับ พระครูปลัด ณรงค์ ฐิตวณฺโณ วัดศรีจันทร์ (อ.เมือง)
14 จต.ศิลา พระครูธรรมสารพินิจ (พรหม) วัดโนนชัยวนาราม
15 จต.บึงเนียม พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐ (พิเชษฐ) วัดสว่างหนองไฮ
16 จต.บ้านทุ่ม พระครูสังฆรักษ์ ทองพูน ปุญฺญกาโม วัดป่าอภัยวัน
17 จต.สาวะถี พระครูพิทักษ์รัตนมงคล (สมควร) วัดป่ารัตนมงคล
18 จต.บ้านหว้า พระครูสุธรรมสมาทาน (สนามชัย) วัดป่าอรัญญาวาสี
19 จอ.หนองเรือ-อ.บ้านฝาง พระครูอนันตสารคุณ (จุฬา) รก. วัดป่าอนันตคุณ (อ.หนองเรือ)
20 จต.บ้านฝาง พระครูพิศาลปัญญาคุณ (พรสันต์) วัดศรีประทุมวนาราม (อ.บ้านฝาง)
21 จต.หนองบัว พระครูเกษมปริยัติกิจ (ไสว) วัดป่าคีรีวัน (อ.บ้านฝาง)
22 จต.จระเข้ พระปลัด ชัยนาท ฐานวโร วัดจันทร์ (อ.หนองเรือ)
23 จต.ยางคำ พระครูอนันตสารคุณ (จุฬา) วัดป่าอนันตคุณ (อ.หนองเรือ)
24 จต.โนนทอง พระครูบุณยปภากรโกวิท (บุญช่วย) วัดกุเวียน (อ.หนองเรือ)
25 จอ.น้ำพอง (อ.อุบลรัตน์-อ.เขาสวนกวาง-อ.กระนวน) พระครูสุนทรพรหมคุณ (พรหมมา) วัดมหาชัย (อ.น้ำพอง)
26 จต.วังชัย เขต 1 พระครูขันติวราภรณ์ (สมชัย) วัดมหาวันวิหาร (อ.น้ำพอง)
27 จต.วังชัย เขต 2 พระครูสิริวีรธรรม (วร) วัดหินกองน้อย (อ.น้ำพอง)
28 จต.บ้านฝาง พระครูวรคณารักษ์ วัดฝางศรีงามราษฎร์ (อ.กระนวน)
29 จต.เขาสวนกวาง พระครูวิบูลธรรมวัฒน์ (วิรัตน์) วัดป่าหนองสองห้อง (อ.เขาสวนกวาง)
30 จต.เขื่อนอุบลรัตน์ พระครูจิตตโสภณ (โสม) วัดพระบาทภูพานคำ (อ.อุบลรัตน์)
31 จอ.บ้านไผ่ (อ.บ้านแฮด-อ.โนนศิลา) พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ (บัวทอง) วัดคุ้มจัดสรรค์ (อ.บ้านไผ่)
32 เลข.พระปลัด ชนกพล ขนฺติพโล วัดคุ้มจัดสรรค์ (อ.บ้านไผ่)
33 จต.ในเมือง พระครูบริหารวัฒนกิจ (บุญธรรม) วัดป่าสุมนามัย (อ.บ้านไผ่)
34 จต.บ้านไผ่ เจ้าอธิการโกมินทร์ กนฺตสีโล วัดคุ้มจัดสรรค์ (อ.บ้านไผ่)
35 จต.บ้านแฮด พระครูคุณสารธรรมวัตร (สุบรรณ ป.ธ.3) วัดบุญเรือง (อ.บ้านแฮด)
36 จต.โนนศิลา พระครูชัยวัฒน์พิศาล (สุริยา) วัดป่าภูเขาดิน (อ.โนนศิลา)
37 จอ.ชนบท พระครูกันตธรรมานุรักษ์ วัดศรีสุมังคล์
38 เลข.พระครูปลัด อาทิตย์ อภินนฺโท วัดศรีสุมังคล์
39 จต.ชนบท พระครูปลัด อาทิตย์ อภินนฺโท วัดศรีสุมังคล์
40 จต.ศรีบุญเรือง พระครูปุณณธรรมาภรณ์ (ดำรงค์) วัดศรีบุญเรือง
41 จต.บ้านแท่น พระครูกิตติชัยคุณ (ชนะ) วัดอรุณวนาราม
42 จต.ปอแดง พระครูโอภาสธรรมปโพธ วัดป่าธรรมวิเวก
43 จอ.มัญจาคีรี พระครูสถิตสมณคุณ (สมาน) วัดโนนสำนัก
44 เลข.พระผุย วิชาโน วัดโนนสำนัก
45 จต.สวนหม่อน เจ้าอธิการสมศักดิ์ อคฺคปญฺโญ วัดอุดมคงคาคีรีเขต
46 จต.กุดเค้า พระครูเสถียรธรรมคุณ วัดหนองไฮ
47 จต.คำแคน พระครูศีลคุณาภิวัฒน์ วัดป่าวิโมกขาราม
48 จต.นาข่า พระครูนิวิฐสมณวัตร วัดอุดมคงคาคีรีเขต
49 จต.บ้านโคก พระสมุห์ สมศักดิ์ อินฺทปุตฺโต วัดหนองไฮ
50 จอ.พล (อ.หนองสองห้อง-อ.แวงน้อย-อ.แวงใหญ่) พระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์) วัดจันทรัตนาราม (อ.พล)
51 เลข.พระครูอุดมธรรมสถิตย์ วัดสระจันทราวาส
52 จต.เมืองพล พระครูกิตติวโรปการ (ทองพูน) วัดสระจันทราวาส (อ.พล)
53 จต.เก่างิ้ว พระครูวิสณฑ์สมณกิจ วัดศรีเมืองพล (อ.พล)
54 จต.โนนทอง (แวงใหญ่) พระครูวิบูลธรรมรส วัดศรีเมืองพล (อ.พล)
55 จต.แวงน้อย (แวงน้อย) พระครูอุดมสารสุธี วัดป่าศรีอุดมสมพร (อ.พล)
56 จต.หนองสองห้อง พระครูโสภณญาณอดุล วัดรัตนนิมิตร (อ.หนองสองห้อง)
57 จต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง) พระครูเกษมสุขวัฒน์ (ทองจันทร์) วัดเกาะสะอาด (อ.หนองสองห้อง)
58 จต.แวงใหญ่ พระครูถาวรธรรมรัตน์ วัดรัตนมงคล (อ.แวงใหญ่)
59 จอ.ภูเวียง พระครูประสาทสาสนกิจ (ประสาท) วัดอาคเนย์
60 เลข.พระประสาท อมรธมฺโม วัดอาคเนย์
61 จต.บ้านเรือ พระครูเขมาวุฒิกร วัดศรีภูเวียง
62 จต.นาชุมแสง พระครูโฆษิตธรรมสาร วัดไตรมิตติการาม
63 จต.สงเปือย พระครูญาณวรวิสุทธิ์ วัดสันติการาม
64 จต.เมืองเก่าพัฒนา พระครูศีลาจารนิวิฏฐ์ วัดทรงศิลา (ถ้ำกวาง)
65 จต.เขาน้อย พระครูเกษมธรรมจารี (วินัย) วัดจันทร์เขมาราม
66 จต.หว้าทอง พระครูวิวิธธรรมคุณ วัดศรีภูเวียง
67 จต.ทุ่งชมพู เจ้าอธิการประเวช สนฺตจิตฺโต วัดอาคเนย์
68 จต.หนองกุงธนสาร พระครูวิบูลศีลโสภณ (มณเฑียร) วัดป่าศิริสมบัติ
69 จอ.ชุมแพ-ภูผาม่าน พระครูประสิทธิธรรมคุณ วัดประสิทธิ์ไพศาล (อ.ชุมแพ)
70 เลข.พระพงษ์พันธ์ อธิมุตฺโต วัดประสิทธิ์ไพศาล (อ.ชุมแพ)
71 จต.ชุมแพ เจ้าอธิการสุวิท ขนฺติโก วัดวังหินราษฎร์สามัคคี
72 จต.ขัวเรียง พระครูถาวรธาดา วัดโนนคูณ
73 จต.นาหนองทุ่ม เจ้าอธิการนิทัศน์ ธีรปญฺโญ วัดประสิทธิ์ไพศาล (อ.ชุมแพ)
74 จต.นาฝาย (อ.ภูผาม่าน) พระครูอิสสรธรรมคุณ (พิชัย) วัดป่านาหนองทุ่ม (อ.ชุมแพ)
75 จอ.สีชมพู พระครูกิตติมงคลคุณ รก. วัดศรีแก้ว
76 จต.ดงลาน พระครูพิศาลปัญญาวัฒน์ (ประหยัด) วัดสว่างโนนงาม
77 จต.วังเพิ่ม พระครูไพศาลสารธรรม (วิรัตน์) วัดป่าสันติสุข
78 จต.สีชมพู พระครูสุนทรปัญญาภรณ์ (อานนท์) วัดศรีวังมน
79 จต.หนองแดง พระวนิตย์ จนฺทวํโส รก. วัดป่าหนองแดง
80 จต.นาจาน พระครูกิตติมงคลคุณ วัดศรีแก้ว
81 จจ.พระครูเชฏฐคุณาจาร วัดประชาบำรุง
82 เลข.พระครูโกวิทปริยัติกิจ วัดประชาบำรุง
83 จอ.เมือง-อ.บรบือ พระครูสุทธิพรหมคุณ วัดป่าวังเลิง (อ.กันทรวิชัย)
84 เลข.พระปลัด วิจักษณ์ ตาณกโร วัดป่าวังเลิง (อ.กันทรวิชัย)
85 จต.ตลาด เขต 1 พระครูกันตธรรมรัตน์ วัดป่าโนนแท่น
86 จต.ตลาด เขต 2 พระครูปลัด โยธิน จาครโต วัดป่าหนองสิม
87 จต.ตลาด เขต 3 พระครูโกวิทปริยัติกิจ (แมนชัย) วัดประชาบำรุง
88 จต.โคกก่อ พระครูขันติสารธรรม วัดป่าหินฮาวสังฆมณีสีทันดร
89 จต.หนองจิก พระครูอาคมประชานาถ (ประนอม) วัดป่ากุดแดงไทรงาม
90 จต.บรบือ พระครูสิริรัตนคุณ (บุญส่วน) วัดป่าประชาสามัคคี (อ.บรบือ)
91 จอ.โกสุมพิสัย-อ.เชียงยืน (กิ่ง อ.กุดรัง) พระครูโกวิทปริยัติกิจ (แมนชัย) รก. วัดประชาบำรุง
92 จต.หัวขวาง พระครูปัญญาศีลคุณ (สุวิทย์) วัดแก่งโกสุม
93 จต.หนองเหล็ก เจ้าอธิการสมจิตร เขมกาโร วัดป่าเทพนิมิตรรังษี
94 จต.กู่ทอง พระครูวินัยธร สิทธิชัย โชติธมฺโม วัดป่ากูทองธรรมวิเวก (อ.เชียงยืน)
95 จต.กุดรัง พระครูปลัด วิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.5 วัดเกาะแก้วโกสุม (อ.โกสุมพิสัย)
96 จต.หนองซอน พระครูวินัยธร ปฏิภาณ โชติญาโณ วัดป่าหนองซอน (อ.เชียงยืน)
97 จต.เขวาไร่ เจ้าอธิการวีระศักดิ์ สุนฺทโร วัดป่าบะหลวงหนองแวง
98 จอ.วาปีปทุม (อ.พยัคฆภูมิพิสัย-อ.แกดำ) พระครุกิตติศีลาภรณ์ รก. วัดหนองไผ่ (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
99 จต.หนองแสง เขต 1 พระครูสิริญาณรังษี วัดมหาวีรสามัคคยาราม
100 จต.หนองแสง เขต 2 พระครุกิตติศีลาภรณ์ วัดหนองไผ่ (อ.พยัคฆภูมิพิสัย)
101 จต.แกดำ พระครูนันทปัญญาภรณ์ วัดป่าอุดมมงคล (อ.วาปีปทุม)
102 จต.หัวเรือ พระครูโสภณพิพัฒนโกศล วัดป่าอรัญญิกาวาส (อ.แกดำ)
103 จอ.กันทรวิชัย พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัดป่าเลิงจาน (อ.เมือง)
104 เลข.พระครูวินัยธร สุธี สุวีโร วัดป่าเลิงจาน (อ.เมือง)
105 จต.โคกพระ เขต 1 พระครูวินัยวรญาณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
106 จต.โคกพระ เขต 2 พระครูสังฆรักษ์ ภิรมย์ ผลิโก วัดกู่แก้ว
107 จต.ขามเฒ่าพัฒนา พระครูวินัยกิจโกศล วัดป่าวังน้ำเย็น
108 จจ.พระเทพสารเมธี (บัวศรี ป.ธ.4) วัดประชานิยม
109 เลข.พระครูปลัด วราวุฒิ ญาณวโร วัดประชานิยม
110 รจจ.พระญาณรักขิต (แผน) วัดวีระวงศาวาส (อ.สมเด็จ)
111 เลข.พระปานทอง สนฺติวโร วัดวีระวงศาวาส (อ.สมเด็จ)
112 จอ.เมือง อ.ดอนจาน พระครูปัญญาวราวุธ (หนูพลอย) วัดดอนประชาอุทิศ
113 เลข.พระใบฎีกา สาลิกา สุรจิตฺโต วัดดอนประชาอุทิศ
114 จต.โพนทอง พระครูชินวงศ์โสภณ (วุฒิเดช) วัดประชาสามัคคี
115 จต.ลำปาว พระครูสิริปุญญารักษ์ (บุญเกิด) วัดอัมพวันม่วงน้อย
116 จต.ลำพาน เจ้าอธิการอดิศักดิ์ อาภากโร วัดป่ามัชฌิมาวาส
117 จต.กาฬสินธุ์ พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน) วัดป่าไม้แดง
118 จต.ภูดิน พระครูอุดมปัญญาทร (สุดใจ) วัดป่าช้างแก้ว
119 จต.ดอนจาน พระครูพิลาสธรรมสมาจาร (พรมมา) วัดป่าอัมพวัน (อ.ดอนจาน)
120 จต.ม่วงนา พระครูจันทธรรมาภรณ์ (หนูเกณฑ์) วัดป่าทองประดิษฐ์ (อ.ดอนจาน)
121 จอ.กมลาไสย (อ.ร่องคำ-อ.ฆ้องชัย) พระครูกมลาสยคุณ (โสภา) วัดป่าเครือวัลย์ (อ.กมลาไสย)
122 เลข.พระถวิล นิสโก วัดป่าเครือวัลย์ (อ.กมลาไสย)
123 จต.กมลาไสย พระครูสุนทรบุญสาร (บุญเพ็ง) วัดโนนไผ่ล้อม (อ.กมลาไสย)
124 จต.ดงลิง พระครูบุญญศาสนโกศล (ทองสุข) วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม (อ.กมลาไสย)
125 จต.ร่องคำ พระครูพิพัฒน์ปัญญาภรณ์ (ทองสุข) วัดป่าสันติธรรม (อ.ร่องคำ)
126 จต.หลักเมือง พระครูศีลสารวิมล (ประกอบ) วัดป่ารัตนธรรมคุณ (อ.กมลาไสย)
127 จต.ฆ้องชัย พระครูสุทธิคุณาธาร (สมาน) วัดป่าโนนเขวา (อ.ฆ้องชัย)
128 จต.หนองแปน พระครูสังฆรักษ์ สนิท ชวนธมฺโม วัดสว่างโพธิ์ทอง (อ.ฆ้องชัย)
129 จอ.คำม่วง-อ.สามชัย พระครูพินิจประชานาถ (ประพิศ) วัดป่าดอนปู่ตาดงปอ (อ.เมือง)
130 เลข.พระทนงชัย อภิชโย วัดป่าดอนปู่ตาดงปอ (อ.เมือง)
131 จต.โพน พระครูสิริบุญสารคุณ (บุญศรี) วัดอรุณราษฎร์บำรุง
132 จต.ทุ่งคลอง พระครูสุตตกิจโกศล (จำปา) วัดศรัทธาธรรมานุสรณ์ (อ.สามชัย)
133 จอ.ท่าคุนโท พระครูชัยวงศ์โสภณ (ผ่าน) วัดชัยวงษ์จันทร์
134 เลข.พระเกียรติศิลป์ ฐิตสีโล วัดศิริธรรม
135 จต.ท่าคันโท เขต 1 พระครูอริยานุรักษ์ (สมัย) วัดอริยทรัพย์
136 จต.ท่าคันโท เขต 2 พระครูกวีวงศ์วิวัฒน์ (บัวทอง) วัดสว่างถ้ำเกิ้ง
137 จอ.นามน (อ.กุฉินารายณ์-อ.ห้วยผึ้ง-อ.เขาวง-อ.นาคู) พระครูจิตตสังวรคุณ (สนิท) วัดป่าพัฒนาราม (อ.นามน)
138 เลข.พระเชษฐา เขมจาโร วัดป่าพัฒนาราม (อ.นามน)
139 จต.นาขาม พระครูเกษมวิทยาคม (พิทยา) วัดป่าคำโพนทอง (อ.กุฉินารายณ์)
140 จต.นามน พระครูกมลธรรมรังสี (เหนอ) วัดปทุมรังษี (อ.นาคู)
141 จต.ยอดแกง พระครูสันติวราภรณ์ (เคน) วัดหนองหญ้าปล้อง (อ.นามน)
142 จต.สามขา พระครูจุลธรรมานุศาสน์ (จอม) วัดป่าบูรพาภิรมย์ (อ.กุฉินารายณ์)
143 จต.นิคมห้วยผึ้ง พระครูสุธรรมคุณาการ (ประมวล) วัดป่ามุจลินท์ (อ.ห้วยผึ้ง)
144 จต.ภูแล่นช้าง พระครูสุวัฒนธรรมประภาส (สุวัฒน์) วัดคำสร้างไก่ (อ.นาคู)
145 จต.สงเปลือย พระครูจินดารัตนาภรณ์ (ศักดา) วัดโพนวิมาน (อ.เขาวง)
146 จอ.ยางตลาด พระครูสันติวรคุณ (อ่อน) วัดป่าสันติวาสอินทาราม
147 เลข.พระวิญญู คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสันติวาสอินทาราม
148 รจอ.พระครูโสภณวินัยวัฒน์ (เวิน) วัดบูรพาโคกเครือ
149 เลข.พระทองร่วม โอภาโส วัดบูรพาโคกเครือ
150 จต.ยางตลาด พระครูมงคลญาณสุนทร (เรณู) วัดขวัญเมือง
151 จต.อุ่มเม่า เขต 1 พระครูอุดมธรรมธาดา (ประดิษฐ์) วัดโพธิ์ชัยโคกศรี
152 จต.อุ่มเม่า เขต 2 พระครูสันติคุณาทร (บุญมี) วัดป่าสันติสุข
153 จต.อุ่มเม่า เขต 3 พระครูโพธิชัยวัฒน์ (ทองไสย์) วัดโพธิ์ชัยโคกศรี
154 จต.เขาพระนอน พระครูพิทักษ์ธรรมสุนทร (ทองทุน) วัดป่าเวฬุวัน
155 จต.เว่อ พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (ถาวร) วัดศรีวิริยะสัมมาราม
156 จต.นาเชือก พระครูวิบูลปัญญาวัฒน์ (บรรจง) วัดจันทวารี
157 จต.หัวงัว พระครูอุดมธรรมธัช (อนู) วัดบึงบ้านเสียว
158 จอ.สหัสขันธ์ พระครูสิทธิวราคม (นิคม) วัดเวฬุวัน
159 เลข.พระครูสังฆรักษ์ ภาณุทัต อคฺควาที วัดเวฬุวัน
160 จต.ภูสิงห์ พระครูอรุณธรรมรักษ์ (วิรัตน์) วัดอรุณรังษีวราราม
161 จต.โนนบุรี พระครูบุญโชตยาภรณ์ (บุญโชติ) วัดโป่งเชือกชัยมงคล
162 จต.สหัสขันธ์ พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี) วัดฉันทนิมิต
163 จต.นามะเขือ พระคูรอมรธรรมวิสุทธิ์ (อมรเดช) วัดป่ามงคลธรรมรังษี
164 จอ.สมเด็จ พระครูวิมลจัทโรภาส (แสงจันทร์) วัดวีระวงศาวาส
165 เลข.พระทนงศักดิ์ ฐิตญาโณ วัดวีระวงศาวาส
166 จต.สมเด็จ พระครูศีลสารโสภณ (ทองม้วน) วัดป่าศรัทธาราม
167 จต.มหาไชย พระครูปัญญาภิวัฒน์ (ทองมา) วัดบรรพตสันติวัน
168 จอ.หนองกุงศรี พระครูสุธีวรสาร (อุธ ป.ธ.4) วัดหนองสวง
169 เลข.พระครูสังฆรักษ์ วินัย ตปโส วัดหนองสวง
170 จต.หนองสรวง พระครูปัญญาสิริคุณ (ปัญญา) วัดโสกเสน่หา
171 จต.หนองบัว พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (อุทัย) วัดป่าสนามชัย
172 จอ.ห้วยเม็ก พระครูจิตตวสุทธิคุณ (ประสิทธิ์) วัดป่าโนนพระ (อ.ยางตลาด)
173 เลข.พระโกศล กิตฺติโกสโล วัดป่าโนนพระ (อ.ยางตลาด)
174 จต.ห้วยเม็ก เขต 1 พระครูวินัยกรณ์โกศล (เจริญ) วัดชัยมงคลโคกค่าย (อ.ยางตลาด)
175 จต.ห้วยเม็ก เขต 2 พระครูธรรมวรโสภิต (ประมัย) วัดป่าอนุสรณ์ (อ.ห้วยเม็ก)
176 จต.คำใหญ่ พระครูโสภณธรรมอุดม (สมคิด) วัดป่าโพธิพุทธคุณ (อ.ห้วยเม็ก)
177 จต.กุดโดน พระครูปุณณบุญญาภรณ์ (บุญเพ็ญ) วัดโคกใหญ่โคกค่าย (อ.ยางตลาด)
178 จจ.พระสุทธิสารโสภณ (สายัณห์) วัดมิ่งเมือง (อ.เสลภูมิ)
179 เลข.พระมหาอุบล ติกฺขปญฺโญ วัดมิ่งเมือง (อ.เสลภูมิ)
180 จอ.เมือง พระครูศรีวิริยโสภณ วัดบึงพระลานชัย
181 เลข.พระครูปลัด สุวัฒน์ โชติธมฺโม วัดบึงพระลานชัย
182 จต.เหนือเมือง พระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ (สมชาย ป.ธ.3)
183 จต.ในเมือง พระครูวิกรมธรรมธัช (พีระ) วัดเหนือ
184 จต.รอบเมือง พระครูมงคลวชิรคุณ (วิชชา) วัดแสนระลึกวนาราม
185 จอ.ธวัชบุรี-อ.ทุ่งเขาหลวง-กิ่ง อ.เชียงขวัญ พระครูญาณรัตนากร วัดป่าทรงธรรม (อ.ธวัชบุรี)
186 เลข.พระอำนวย อภิปุญโญ วัดป่าทรงธรรม (อ.ธวัชบุรี)
187 จต.ธวัชบุรี พระครูกิตติคุณารักษ์ วัดโพธิ์ศรี (อ.ธวัชบุรี)
188 จต.ธงธานี เจ้าอธิการณันธศักดิ์ ปภาโส วัดป่าทรงธรรม (อ.ธวัชบุรี)
189 จต.ทุ่งเขาหลวง พระครูขันติยาภิรักษ์ (ชาติชาย) วัดป่าสามัคคีธรรม (อ.ทุ่งเขาหลวง)
190 จอ.เสลภูมิ พระครูประภาสธรรมคุณ (ประสาท) วัดสามัคคี
191 จต.กลาง พระครูปริยัติสุตาภรณ์ (จักรกฤษ) วัดสุปัญญาราม
192 จต.เมืองไพร พระครูวิจิตรธรรมาจาร วัดประชานุกูล
193 จต.นาเมือง พระครูวิจิตรคณานุศาสน์ (วันชัย) วัดป่าศรีอินทราวาส
194 จต.นาแซง พระครูประสาธน์ศาสนกิจ (จำรัส) วัดป่าหนองแสงนาแซงวนาราม
195 จอ.โพนทอง พระครูศรีธรรมปาลคุณ (สาย) วัดป่าศรีโพนทอง
196 เลข.พระสมศักดิ์ กกิติปาโล วัดป่าศรีโพนทอง
197 จต.แวง พระครูอาทรธรรมานุวัตร วัดป่าศรีโพนทอง
198 จต.โพธิ์ทอง พระครูอนันตสารโสภณ (อนันต์) วัดป่าหนองแสงทุ่ง
199 จอ.หนองพอก พระครูทิพยธรรมาภรณ์ วัดผาน้ำทิพย์
200 เลข.พระครูธรรมธร กฤษดา พุทฺธญาโณ วัดแสนระลึกวนาราม
201 จต.ผาน้ำย้อย พระครูปริยัติวัฒนาภรณ์ (เรียน) วัดคำน้ำจ้าก
202 จต.ภูเขาทอง พระครูสิริพัฒนาทร (ประยนต์) วัดป่าศรีพัฒนาราม
203 จอ.โพธิ์ชัย พระครูโพธิชัยคุณ (วิวิค) วัดป่าศรีโพนชัย
204 เลข.พระประศาสตร์ สุทฺธิญาโณ วัดป่าศรีโพนชัย
205 จต.บัวคำ เจ้าอธิการวิทิต อกิญฺจโน วัดป่าจตุคามสามัคคี
206 จต.คำพะอุง พระครูสุนทรธรรมาภินันท์ (อุเทน) วัดป่าถ้ำภูมวย
207 จอ.พนมไพร พระครูวัฒนธรรมาภรณ์ (ศักดิ์ชัย) วัดป่าโพธิ์ศรี
208 เลข.พระกฤษฎาธร จนฺทโชโต วัดแสนระลึกวนาราม
209 จต.สระแก้ว พระครูสิริสารโสภณ (ทองหล่อ) วัดไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์
210 จต.แสนสุข เจ้าอธิการศรชัย สิริปญฺโญ วัดป่าศรีคำสูง
211 จอ.สุวรรณภูมิ พระครูวิโรจน์ธรรมวงศ์ วัดแหนงนกเอี้ยง
212 เลข.พระมหาขวัญชัย อนุตฺตโร วัดแหนงนกเอี้ยง
213 จต.สระคู พระครูถาวรบุญสถิต (บุญมา) วัดป่าดงกระบวน
214 จต.จำปาขัน พระครูสุวรรณโชติวัฒน์ (ทวีโชค) วัดโคกสมบูรณ์
215 จต.ดอกไม้ พระครูโกศลธรรมาภรณ์ (เรียน) วัดป่าศรีทุ่งหลวง
216 จอ.เกษตรวิสัย พระครูสิริรัตนรักษ์ วัดป่าบ้านสังข์ (อ.เมือง)
217 เลข.พระมหาเอกลักษณ์ ธีรญาโณ วัดบึงพระลานชัย (อ.เมือง)
218 จต.เหล่าหลวง พระครูวรสารโชติวัฒน์ (ประพันธ์) วัดป่าเหล่าหลวง (อ.เกษตรวิสัย)
219 จต.ศรีโครต พระครูปทุมรัตนาภรณ์ (เขียว) วัดป่าประดู่ฝ่ายใหญ่ (อ.ปทุมรัตต์)
220 จอ.ศรีสมเด็จ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ (ลิขิต) วัดป่าศรีรัตน์วนาราม
221 เลข.พระบุญรอด ปุสฺสวโร วัดป่าศรีรัตน์วนาราม
222 จต.ศรีสมเด็จ เจ้าอธิการวิกรม ธมฺมเตโช วัดประชาคมวนาราม
223 จต.สวนจิก พระครูจิรวัฒนาทร (ทวีศักดิ์) วัดป่าศรีเลิงชัย (อ.จังหาร)
224 จอ.จังหาร พระครูวิริยธรรมคุณ วัดฐิตวิริยาวนาราม
225 เลข.พระนพพร กิตฺติปญฺโญ วัดฐิตวิริยาวนาราม
226 จต.จังหาร เจ้าอธิการสุวิทย์ ธีรปญฺโญ วัดฐิตวิริยาวนาราม
227 จต.ดินดำ เจ้าอธิการสนาน ธีรญาโน วัดฐิตวิริยาวนาราม
228 จอ.โพนทราย พระครูสิริธรรมารักษ์ (บุญเฮ้า) วัดป่าบ้านโพนทอง
229 เลข.พระพลจิตร กตปุญฺโญ วัดป่าบ้านดอนม่วย
230 จต.โพนทราย เจ้าอธิการศรัณยู โพธิปกฺขิโย วัดป่าหม่วงหวาน (กิ่ง อ.หนองฮี)
231 จต.หนองฮี พระครูฐิติรัตนคุณ (ทองอินทร์) วัดหนองชำวิมลรัตนโกสินทร์
232 จอ.เมยวดี พระครูชุมพรศีลโสภิต วัดราษฎร์สามัคคี
233 เลข.พระอธิวัฒน์ อาภากโร วัดราษฎร์สามัคคี
234 จต.เมยวดี พระครูสิริธรรมมวดี (จันทา) วัดราษฎร์สามัคคี
235 จต.พรมสวรรค์ พระครูโอภาสวรากร (ดุสิต) วัดป่าดอนม่วย (อ.โพนทอง)
236 จอ.อาจสามารถ พระครูศรีวิริยโสภณ รก. วัดบึงพระลานชัย (อ.เมือง)
237 เลข.พระครูปลัด สุวัฒน์ โชติธมฺโม วัดบึงพระลานชัย (อ.เมือง)
238 จต.อาจสามารถ พระครูโชติศีลาภรณ์ (ไสว) วัดศรีนาชมวนาราม (อ.พนมไพร)
239 จต.นาใหญ่ เจ้าอธิการประทวน ปุญฺญกาโม วัดป่าพุทธาวาส

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.