แบบรายงานการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

แบบ สธจ. 2

แบบรายงานการขอจัดตั้ง
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

วันที่………เดือน……………พ.ศ. 25……

เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

   อาตมภาพ พระ…………………………………………… ประธานคณะกรรมการดำเนินการขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด……………………………แห่งที่……………

  สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้  ชื่อ…………………………ตั้งอยู่ในบริเวณวัด……………………… โดยมีพระ………………………………ฉายา………………………อายุ……… พรรษา…………
วิทยฐานะ……………………………………ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง………………………………………วัด……………………………………ตำบล…………………………อำเภอ……………………
จังหวัด…………………………………เป็นเจ้าสำนัก

  จึงเจริญพรมาเพื่อนำเสนอมหาเถรสมาคมต่อไป

ขอเจริญพร
(ลงนาม)…………………………………………………
เจ้าคณะจังหวัด………………………………………………
ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ

ความเห็นของเจ้าคณะภาค………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(ลงนาม)………………………………………………
เจ้าคณะภาค…………………………………………

ความเห็นของเจ้าคณะใหญ่……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(ลงนาม)………………………………………………
เจ้าคณะใหญ่…………………………………………