ประวัติย่อ ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

ประวัติย่อ
ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

 

สถานะปัจจุบัน  
  ชื่อ พระราชญาณวิสิฐ วิ.  (เสริมชัย ชยมงฺคโล - พลพัฒนาฤทธิ์)
  อายุ 80 ปี  เกิดวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2472
  พรรษา 23  
   
วิทยฐานะ น.ธ. เอก,  ป.ธ.6
   พ.ศ.2508 (9 ธ.ค.) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม “ดี”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   พ.ศ.2550 (18 พ.ค.) พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
   พ.ศ.2512 Cert. in Public Opinion Survey Research,  Institute of Social Research, the University  of Michigan Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา.
   
บรรพชาอุปสมบท 6 มีนาคม พ.ศ.2529  ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   โดยมี
 
 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร  ป.ธ.9) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม/อธิบดีสงฆ์ วัดสามพระยา
  เป็น พระอุปัชฌาย์
 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร  ป.ธ.9  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระพรหมคุณาภรณ์) 
  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  อธิบดีสงฆ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร  ป.ธ.9  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี) 
  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  อธิบดีสงฆ์ วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ
  เป็น พระอนุสาวนาจารย์
พระวิปัสสนาจารย์ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตมมหาเถร) รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  กทม.
   
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  
พ.ศ.2534 (9 ก.ค.) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  70130
พ.ศ.2539 (31 ม.ค.) พระอุปัชฌาย์ (สามัญ)
พ.ศ.2542 (20 ต.ค.) ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี) ประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2)  โดยมติมหาเถรสมาคม
รองประธานคณะกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ของคณะสงฆ์ภาค 15
พ.ศ.2544 (30 ม.ค.) เจ้าสำนักและอาจารย์ใหญ่  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี  (แห่งที่ 1)  โดยมหาเถรสมาคม
พ.ศ.2549 (พ.ค.) รองประธาน คณะกรรมการบริหาร หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร.  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
(April 19th 2006) Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist  Meditation Institute,  an Affiliated Institution of the World Buddhist University.
พ.ศ.2549 (31 ต.ค.) ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์  มจร.  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2549 (17 พ.ย.) รองประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)  หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร. 
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
 พ.ศ.2550 ประธานสหภูมิชาวบุรีรัมย์
 พ.ศ.2551 รองประธาน คณะกรรมการบริหารครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของคณะสงฆ์ภาค 15
 พ.ศ.2551 (24 เม.ย.) ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
 
ตำแหน่ง/หน้าที่กิจการ ก่อนอุปสมบท 
  (ลาออกจากราชการรัฐบาลสหรัฐ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2529)
 
 • เป็นพนักงานท้องถิ่น ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง Research Specialist, U.S. Information Office, American Embassy กรุงเทพฯ
 • เป็นกรรมการอำนวยการและอาจารย์ใหญ่ (ฝ่ายวิปัสสนา)  สถาบัน/มูลนิธิ พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
 • เป็นผู้บรรยาย สาขาวิชาระเบียบวิธีการวิจัย แก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแก่นักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลสื่อสารมวลชน   คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์